Εγώ και οι άλλοι

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γενικό Λύκειο)

Εγώ και οι άλλοι

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το παρόν ψηφιακό σενάριο οι μαθητές/ήτριες θα επιχειρηθεί αρχικά να αναπτύξουν την ικανότητα αυτοαντίληψής τους μέσα από ασκήσεις αυτοπροσδιορισμού και αναγνώρισης του ευατού τους. Στην συνέχεια μέσω μιας διαδικασίας "αποκαλυτπικής" μάθησης θα τεθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώρισης της ετερότητας και την αποδοχή του άλλου. 

Η προσπάθεια των μαθητών/τριών να ορίσουν τον ευατό τους θα έχει ως αφετηρία μια άσκηση αυτοπροσδιορισμού (άσκηση "Είμαι"). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να κατανοήσουν τον σύνθετο χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους και τις διαφορετικές κατηγορίες του ευατού (βιολογικός "ευατός", κοινωνικός και ψυχολογικός). Απόρροια αυτής της διαδικασίας είναι η αποδοχή του ενός και μοναδικού χαρακτηριστικού όλων των ατόμων, το ότι είμαστε "άνθρωποι". 

Στην δεύτερη φάση του σεναρίου οι μαθητές/ήτριες θα εκφράσουν την γνώμη τους και τα συναισθήματά τους για κάποιες φράσεις οι οποίες συνδέονται με την Maya Angelou καθώς και για την ίδια την ποιήτρια και κοινωνική ακτιβίστρια των ΗΠΑ, χωρίς να έχουν υπόψη τους πρόσθετες πληροφορίες για την ζωή της. Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές/ήτριες θα γνωρίσουν στοιχεία από την βιογραφία της Angelou και θα συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με αυτές που έδωσαν αρχικά.

Στην τρίτη φάση του σεναρίου οι μαθητές/ήτριες θα δημιουργήσουν το δικό τους οικογενειακό δέντρο με σκοπό να αναγνωρίσουν τον ευατό τους με μια διαφορετική οπτική και να κατανοήσουν την συνθετότητα των παραγόντων κληρονομικότητας και περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Όπως αναφέρεται στις Γενικές Αρχές του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάρων Σπουδών) ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 : "... το σχολείο καλείται να συμβάλλει πρωτίστως στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του μαθητή.....Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν:

:α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητα του με ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια˙ μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις...."

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται δράσεις μέσω προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, συμβάλλοντας στην βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, μέσα από την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης των μαθητών/τριών θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα, μέσα από την αναγνώριση των βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων  που συμβάλουν στην ανάπτυξή τους, οι μαθητές/ήτριες μπορούν να κατανοήσουν ευχερέστερα τον σύνθετο και πολλαπλό χαρακτήρα της προσωπικότητας τους και να κατανοήσουν στην πράξη την έννοιας της ετερότητας. Επιδιώκεται με άλλα λόγια, η αποδοχή της ετερότητας βιωματικά ως εμπειρία ζωής, μέσα από μια διαδικασία "αποκάλυψης" και η αποφυγή παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Τέλος, μέσω αυτής της διαδικασίας η έννοια της αυτοαντίληψης αποκτά ένα δυναμικό χαρακτήρα, δεν λειτουργεί μόνο ως ενδοσκόπηση αλλά και ως αφετηρία για να κατανοήσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους.

 

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
«Είμαι….»
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη, αίθουσα πληροφορικής.
Εγώ και οι άλλοι
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Γενεαλογικό δέντρο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη, αίθουσα πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι
Nα ενισχύσουν την αυτογνωσία τους
Να αναγνωρίσουν τα πολλαπλά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους
Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος, έμφυτου και επίκτητου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εγώ και οι άλλοι, αυτοοαντίληψη. αυτοπροσδιορισμός, αναγνώριση ετερότηταε,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα πληροφορικής, πίνακας, κιμωλία

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εγώ και οι άλλοι» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.