Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει;

3 ώρες

Ανάλυση του θέματος

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Ανιχνεύονται οι πρότερες ιδέες των μαθητών και γίνεται εξακτίνωση του θέματος. Αρχικά γράφεται στον πίνακα ο τίτλος του σχεδίου εργασίας και ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν τις επιμέρους διαστάσεις του θέματος οι οποίες και θα διερευνηθούν. Η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών κατά την οποία όλοι οι μαθητές αυθόρμητα εκφράζουν τη γνώμη τους η οποία και καταγράφεται.Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη.


Εννοιολογικός χάρτης

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, αποθηκεύστε και τυπώστε τον εννοιολογικό χάρτη.

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες, επίλυση προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα, ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, καθώς επίσης και μεταγνωστικές ικανότητες , που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή (Δημητρακόπουλος,2001), συμβάλλοντας έτσι σε μια ενεργητική και αποτελεσματική μάθηση. Είναι ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων των μαθητών αλλά και ένα εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά τη διδακτική παρέμβαση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΥΣΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παιδική παχυσαρκία... Τι φταίει;» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1787