Το μουσείο ζωντανεύει

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Το μουσείο ζωντανεύει

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το παρόν διδακτικό σενάριο, το οποίο αποτελείται από 3 κύριες φάσεις, οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα για την επίσκεψή τους στο μουσείο της Ακρόπολης, με απώτερο σκοπό να ανακαλύψουν τη σημασία του μουσείου για τον πολιτισμό, την Ιστορία, την ανθρωπότητα, τη ζωή τους.  Η πρώτη φάση αποτελεί την προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο για την επίσκεψή τους στο μουσείο. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει δράσεις κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο. Η τρίτη και τελευταία φάση αφορά δραστηριότητες μετά την επίσκεψη, στο σχολείο. Η τελευταία φάση σχετίζεται με την αξιοποίηση του υλικού που συνέλεξαν οι μαθητές, την παρουσίασή του στο κοινό του σχολείου και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού για την κατασκευή ιστοσελίδας, η οποία θα χρησιμεύσει σε μελλοντικούς υποψήφιους επισκέπτες σχολείων στο μουσείο. Επιπλέον, γίνεται ανατροφοδότηση των ερεθισμάτων που έλαβαν οι μαθητές, αλλά και αξιοποιείται ένα είδος μεταγνώσης για το τι και το πώς έμαθαν και προσέγγισαν τον μουσειακό χώρο με τα εκθέματά του. Τέλος, με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, εξετάζεται το εάν οι μαθητές αναθεωρούν τον τρόπο προσέγγισης μιας επίσκεψης σε ένα μουσείο, αλλά και την αξία των μουσείων για τον πολιτισμό και τη ζωή του ανθρώπου.

Σημείωση: Στο διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται πολλές δράσεις, κάποιες από τις οποίες είναι εναλλακτικές και προαιρετικές, ώστε ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που θα χρησιμοποιήσει το διδακτικό σενάριο, να είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ αυτών, ανάλογα

  • με το διαθέσιμο χρόνο
  • τις δυνατότητες του σχολείου
  • τον αν χρησιμοποιεί τη μέθοδο της "διαφοροποιημένης" τάξης (flipped classroom)
  • τον αριθμό των μαθητών
  • το επίπεδο των μαθητών
  • τις επιλογές των ίδιων των μαθητών (ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει και οι μαθητές τελικά να επιλέξουν).

Σε κάθε φάση, αναφέρεται τι είναι προαιρετικό και τι υποχρεωτικό για την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Αυτός είναι και ο λόγος που αναφέρονται σε κάθε φάση του διδακτικού σεναρίου και οι Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει την ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ στόχων και αντίστοιχων δράσεων. Το θετικό με την Ψηφιακή Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ είναι ότι διαθέτει ποικιλόμορφες διαδραστικές, πολυμεσικές και πολυτροπικές δυνατότητες, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές να έχουν πλούτο επιλογών. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλες οι δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας (16 από τα 18 ψηφιακά μέσα) και δημιουργήθηκαν πάνω από 25 δραστηριότητες με τη βοήθεια των μέσων αυτών, προκειμένου να καλυφθούν ολοκληρωτικά οι διδακτικοί στόχοι (γενικοί και ειδικοί).

Μία προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση του διδακτικού σεναρίου είναι οι βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών από πλευράς των μαθητών, τις οποίες η πλειοψηφία αυτών διαθέτει. Κάποιες από τις δραστηριότητες που προτείνονται είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας σε ό,τι αφορά στις ΤΠΕ, όμως έχουν εκούσια εισαχθεί στο σενάριο για τρεις λόγους.

  • Πρώτον, διότι είναι σημαντικό οι δραστηριότητες να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας βάσει παιδαγωγικών θεωριών (βλ. Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης) και επιπλέον, για να προκαλούν το μέγιστο δυναμικό των μαθητικών δυνατοτήτων.
  • Δεύτερον, για δράσεις που απαιτούν περισσότερες γνώσεις στις ΤΠΕ, έχει προβλεφθεί η συνδρομή και βοήθεια του δασκάλου.
  • Τρίτον, η διαβάθμιση στη δυσκολία των δράσεων προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές που διαφοροποιούνται λόγω ηλικίας, επιδόσεων και ενδιαφερόντων.

Για τον ίδιο ανωτέρω λόγο περί διαβαθμισμένης δυσκολίας, χρησιμοποιούνται και ποικίλες μορφές διδασκαλίας. Η μαθητοκεντρική, η ατομική και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η ενεργός μάθηση και η βιωματική μάθηση, καθώς και η μέθοδος επίλυσης προβλήματος και μέθοδος του project, έχουν ληφθεί υπόψιν κατά το σχεδιασμό, τη στοχοθεσία και τη δημιουργία των δράσεων του σεναρίου, οι οποίες υλοποιούν τους στόχους. Το κέντρο του σεναρίου είναι οι μαθητές και είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές όλων των δράσεων. Λειτουργούν αυτόνομα με τις ομάδες τους. Εμπλέκονται με ενεργό τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες. 

Η υλικοτεχνική υποδομή που προτείνεται, καλύπτει το ψηφιακό σενάριο διότι η πλειοψηφία των σχολείων διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η δράση του σεναρίου καλύπτεται και από μικρό αριθμό η/υ, αφού η πλειονότητα των δραστηριοτήτων είναι σχεδιασμένες να γίνουν ομαδοσυνεργατικά. Όσο για τα έξοδα μετακίνησης για το μουσείο της Ακρόπολης, κάθε χρόνο, η Έκτη τάξη επισκέπτεται την Αθήνα και για τη Βουλή των Ελλήνων και για το μουσείο της Ακρόπολης, οπότε η επίσκεψη δεν αποτελεί επιπλέον έξοδο για τους μαθητές.

Βιβλιογραφία και ιστογραφία

 Βαλαβάνης, Π., Η Ακρόπολη μέσα από το μουσείο της, Αθήνα: Καπόν, 2013

Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Γιαλουράκη, Σ., Οι φίλες μου, οι Κόρες της Ακρόπολης, Αθήνα: Ιδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, 2013

Dieulafait, F., Το βιβλίο της αρχαιολογίας, Αθήνα: Ιδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, 2002

Κολιάδης, Ε., Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα: Ε. Κολιάδης,  2007

Ματσαγγούρας, Η., Η σχολική τάξη, τ. α’, Αθήνα: Ματσαγγούρας, Η., 2003

Ματσαγγούρας, Η., Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Αθήνα: Μ.Γρηγόρης, 1995β/2000

Ματσαγγούρας, Η., Στρατηγικές Διδασκαλίας, τ. β’, Αθήνα: Gutenberg, 20073

Ράπτης, Α. Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, τ., α’, Αθήνα, 2002

Vygotsky, L. S. (1993). Σκέψη και Γλώσσα. Μετάφραση Ρόδη Α., Εκδ. Γνώση, Αθήνα.

 

 

1) http://www.theacropolismuseum.gr/ Επίσημη ιστοσελίδα Μουσείου Ακρόπολης

2) http://21stcenturywalton.pbworks.com/f/What%20is%20Web%202.0.pdf

What is Web 2.0?: ideas, technologies and implications for education

P Andersen - 2007 - 21stcenturywalton.pbworks.com

3) https://www.youtube.com/watch?v=DbkgtsHGDJc Ο Παρθενώνας του Κώστα Γαβρά, κανάλι youtube wwwwraiagr

4) https://www.youtube.com/watch?v=4_PwdyEnwnE A short visit to the Acropolis Museum, κανάλι youtube : TheAcropolisMuseum

5) https://www.youtube.com/watch?v=ssbNi0c7RAI Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά, κανάλι youtube Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

6) https://www.youtube.com/watch?v=_q1ekaz_94U  Παράσταση από τη δυτική ζωφόρο // Illustration from the west frieze, κανάλι youtube TheAcropolisMuseum

7) https://www.youtube.com/watch?v=_geAamIU7oM Ανατολική ζωφόρος - Λίθος VI // East frieze - Block VI, κανάλι youtube TheAcropolisMuseum

8) https://www.youtube.com/watch?v=iJomDrlckz8, κανάλι youtube TheAcropolisMuseum

9) https://www.youtube.com/watch?v=EFhSA_0eBnU, κανάλι youtube TheAcropolisMuseum

10) «Μες το μουσείο» - τραγούδι, Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή, Μουσική: Νίκος Κυπουργός, Εκτέλεση: Αλ. Πρωτοψάλτη​

  

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μεγάλο μέρος του Ελληνικού Πολιτισμού υπάρχει στους μουσειακούς χώρους. Όμως, ο πλούτος στα μουσεία δεν είναι συχνά κατανοητός και δεν εκτιμάται αρκετά από τους μαθητές, λόγω κυρίως της ανεπαρκούς προετοιμασίας από το σχολείο. Η επίσκεψη σε ένα μουσείο σπάνια εντυπωσιάζει ένα μαθητή, ο οποίος δίχως προηγούμενη ευαισθητοποίηση, το επισκέπτεται συνήθως με αδιαφορία, αν όχι και με ανία. Κάθε χρόνο, χιλιάδες μαθητές επισκέπτονται το μουσείο της Ακρόπολης, κεφάλαιο αδιαμφισβήτητα ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρέπει όμως να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία από το σχολείο, ώστε τα οφέλη της επίσκεψης να είναι αξιοσήμαντα. Μόνο εφόσον ο δάσκαλος φροντίσει να παρέχει κατάλληλες προπαρασκευαστικές δράσεις για τους μαθητές του, αυτοί με τη σειρά τους θα κατανοήσουν την αξία της επίσκεψης. Μόνο τότε θα τους "κάνει νόημα" ο μουσειακός θησαυρός. Μόνο τότε θα "ζωντανεύσει" γι' αυτούς το μουσείο, όπως λέει και ο τίτλος. Αυτός είναι και ο σκοπός του παρόντος ψηφιακού σεναρίου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project > Διαθεματική Ομάδα > Θεατρική αγωγή > Θεατρικά είδη > Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση > Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Γλυπτική > Ζωγραφική > Σχέδιο και χρώμα > Μαθηματικά (ΠΕ) > Γεωμετρία > Μέτρηση Μήκους - Εμβαδού - Όγκου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προετοιμασία για την επίσκεψη στο μουσείο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επίσκεψη στο χώρο του μουσείου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Μουσείο της Ακρόπολης
Αξιοποίηση υλικού, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα, αίθουσα ηλεκτρινικών υπολογιστών, αίθουσα εκδηλώσεων
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να συλλογιστούν την αξία του μουσείου για τον πολιτισμό, την ιστορία μας και τη ζωή μας
Να έρθουν σε επαφή με τα εκθέματα και να τα προσεγγίσουν βιωματικά
Να δημιουργήσουν πρωτότυπο υλικό και να το θέσουν στη διάθεση άλλων μαθητών που θα το επισκεφτούν
Να σταθούν κριτικά απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στην αξιοποίησή της
Να επαναπροσδιορίσουν την αξία των μουσείων μας σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση αλλά & διαχρονικά
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μουσείο, Πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιότητα, έκθεμα, άγαλμα, αγγείο, Ακρόπολη, Παρθενώνας, ερυθρόμορφο, μελανόμορφο, Καρυάτιδα, ζωφόρος, Παναθήναια, Περικλής, Ικτίνος, Καλλικράτης, Φειδίας, ιστοσελίδα, σχέδιο, χάρτης, παράσταση, μάρμαρο, τεχνίτης, διαστάσεις, ψηφιοποίηση, ομοίωμα, Σχεδιασμός, έκθεση, κυνήγι θησαυρού, παρουσίαση, ψηφιακό βιβλίο, αξιολόγηση, πρόταση, αναθεώρηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Τρόπος μετακίνησης για το μουσείο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολικό, πηλός, φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ, σημειωματάριο, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια και χρώματα ζωγραφικής, ατομικός φάκελος μαθητών, πανιά μεγάλα μονόχρωμα

Δημιουργός Σεναρίου: Σταυρούλα Λαδά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το μουσείο ζωντανεύει» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.