Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

     Η σύμπραξη όλων των μαθησιακών περιοχών με τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πλαίσιο μάθησης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας   καθώς χτίζει γέφυρες επικοινωνίας της γνώσης  με την τεχνολογία. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών τονίζεται επίσης η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική και οι Τ.Π.Ε θεωρούνται βασικά εργαλεία για την προώθηση της μάθησης.Το παρόν σενάριο με τίτλο: Με το βλέμμα μου στο χάρτη γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός σεναρίου που είχε ως στόχο τη συνοικοδόμηση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σκοπός της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

Η χρήση του υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο αποτελεί τον κύριο άξονα των Προγραμμάτων σπουδών και έρχεται να φέρει μια μικρή παιδαγωγική επανάσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κι αυτό έχει να κάνει με την ίδια τη φύση του ως τεχνολογικού, επιστημονικού, και γνωστικού εργαλείου. Έχει γίνει φανερό ότι τα έξυπνα εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων που έμεναν ανεκμετάλλευτες με τη χρήση άλλων εργαλείων ιδιαίτερα αν οι δυνατότητες τους αξιοποιούνται κατάλληλα για εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

Ο υπολογιστής ως εποπτικό μέσο.

Η χρήση του υπολογιστή ως δυναμικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας διευκολύνει το δάσκαλο στη διδακτική πρακτική του με τη χρησιμοποίηση πολυμέσων, δημιουργίας προσoμοιώσεων  καθώς και πολλών άλλων ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης. Αποτελεί  σημαντικό εργαλείο καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει και να αναπτύξει καινούργιες στρατηγικές μάθησης. 

Ο υπολογιστής ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.

Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλους μαθητές, σχολεία, φορείς , καθώς και για την αναζήτηση στοιχείων από βάσεις δεδομένων όπως ηλεκτρονικά, αρχεία βιβλιοθήκες ενώ παράλληλα αποκτά δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης, αξιολόγησης και ελέγχου των πληροφοριών που αποτελούν βασικά στοιχεία για την υιοθέτηση ανακαλυπτικών και ερευνητικών μεθόδων εργασίας. 

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν

 • Συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση μέσα σ'ένα παιδοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους αναζητώντας την κατάλληλη λύση προβλημάτων
 • Οικοδομούν  με πολλαπλούς τρόπους τρόπους τη γνώση σένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον
 • Συμμετέχουν σε αυθεντικές δραστηριότητες
 • Τους παρέχεται συχνή ανατροφοδότηση
 • Έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και πληροφορίες για οικοδόμηση της γνώσης

Το παρόν σενάριο έχει υλοποιηθεί και πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο το σχολικό έτος 2013-2014.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

         

    Η εισαγωγή των υπολογιστών στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, καθώς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της διδασκαλίας και για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα σχολείο που θέλει να είναι επίκαιρο πρέπει να στραφεί στη παιδαγωγική χρήση των δυνατοτήτων των τεχνολογικών εργαλείων (Ράπτης & Ράπτη, 2004).Ποτέ άλλοτε δεν είχαν τοποθετηθεί στα χέρια των μαθητών τόσο ισχυρά και πρωτοποριακά εργαλεία. Τα νέα αυτά εργαλεία προσφέρουν εκπαιδευτικές εμπειρίες μεταβάλλοντας παράλληλα το μαθητή από δέκτη γνώσης σε ενεργό συμμέτοχο.

     Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσεις τους νέους ανθρώπους με εφόδια όπως οι δεξιότητες στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ενεργή συμμετοχή πρέπει να διέπεται από αρχές και ηθικούς κανόνες που να καθορίζονται μέσα από μια κοινωνικά ηθική και υπεύθυνη πολιτική. Ο πραγματικός τεχνολογικά εγγραμματισμός θα πρέπει να βασίζεται σε μια διερεύνηση ηθικών ζητημάτων που να αφορά στη χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε νεαρές ηλικίες και όχι σε ενήλικους (Seidel,1988).

     Σκοπός διδασκαλίας του παρόντος σεναρίου, είναι να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη προς την πατρίδα μας, τον  πολιτισμό μας. Να τα βοηθήσουμε στην καλλιέργεια και στην αρμονική ανάπτυξη του πνεύματος, να ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις τους, να τα εισάγουμε σε εικαστικές εμπειρίες που να οξύνουν την εικαστική αντίληψη/γνώση, να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση,  να αναπτύξουν τη   συναισθηματική τους νοημοσύνη να έρθουν σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα και να εμπλακούν σε αυθεντικές δραστηριότητες με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αυθεντικές δραστηριότητες μπορεί να οριστούν ως οι δραστηριότητες που είναι παρόμοιες με δραστηριότητες από τον πραγματικό κόσμο και αναπαριστούν καταστάσεις ή συνθήκες της πραγματικής ζωής,συντείνοντας έτσι στην ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών για αντιμετώπιση αυθεντικών προβλημάτων που θα συναντήσουν στην πραγματική τους ζωή.

 

Σχεδιασμός:

 • Διαμόρφωση και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος.
 •  Ανάδειξη ιδεών, σκέψεων, εμπειριών, υποθέσεων, σχετικά με θέματα « Πολιτισμού και Τεχνολογίας ».
 • Δημιουργία κοινής βάσης εμπειριών αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας μέσω δημιουργίας κοινότητας μάθησης με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας και την ανατροφοδότηση μέσω της αλληλεπιδρασης.
 • Αξιολόγηση

 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Παιδί και Πληροφορική, Παιδί και Δημιουργία Έκφραση: κουκλοθέατρο-εικαστικά,  Παιδί και Γλώσσα.

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΕΠΣ:

Το σενάριο που παρατίθεται ανταποκρίνεται στις αρχές και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών για την Προσχολική εκπαίδευση, ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ και των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών καθώς  προάγει την ενεργοποίηση της γνώσης, τη διεύρυνση της οπτικής και τη σύνδεση με  την Τεχνολογία. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των εγκάρσιων δράσεων που ορίζουν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών με τη χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης μέσα από δραστηριότητες που αξιοποιούν και προάγουν τις Τέχνες (Λογοτεχνία, Δραματοποίηση) και χρήση μεθόδων και τεχνικών που προάγουν τον τομέα των σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος.

Παράλληλα οι διδακτικές μέθοδοι  στηρίζονται στη Βιωματική μάθηση, τη Διαθεματική προσέγγιση, τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία, την Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία καθώς και σε διδακτικές αρχές όπως αρχή της παιδοκεντρικότητας, της ενεργητικής συμμετοχής και της διερεύνησης, της δημιουργικότητας, της επικαιρότητας-αμεσότητας και της σύνδεσης με την καθημερινή ζωή. Τέλος, δίνεται έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού ο οποίος λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης του και γίνεται ερευνητής στο εκπαιδευτικό του έργο μέσα από μια διαρκή αξιολόγηση.

 

 
at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογραφησης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αξιοποίηση του Google Earth .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Μνημεία Πολιτιστικής κληρονομιάς
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αξιολόγηση Σεναρίου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη για τον πολιτισμό.
Να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση μέσα από διάφορους τρόπους επικοινωνίας.
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας λογισμικό σχεδίασης.
Να καλλιεργήσουμε το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Τεχνολογικός εγγραμματισμός, πολιτιστική κληρονομιά, μουσεία, εικαστικά, κουκλοθέατρο, ταινία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο,projector, πανί προβολής εικόνας, φωτογραφική μηχανή ,βιντεοκάμερα,.λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης,google earth.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Mε το βλέμμα μου στο χάρτη .... γνωρίζω τον πολιτισμό της πατρίδας μου !» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.