Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

2 ώρες

Αξιολόγηση

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_axiologisis-1.docx

Στη φάση αυτή θα γίνει η αξιολόγηση των μαθητών. Όπως είναι φυσικό, αξιολόγηση λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου μέσα από την παρακολούθηση του τρόπου εργασίας των μαθητών και μέσα από την εξέταση των φύλλων εργασίας που παραδίδουν οι μαθητές μετά από κάθε δραστηριότητα.

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, δεν αποτελεί σκοπό του σεναρίου η αποστήθιση ορισμών, αντίθετα επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι μαθητές μια συνολική εικόνα του Συντάγματος, των λειτουργιών του, του ρόλου του και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα «ποιος ψηφίζει ή αναθεωρεί το Σύνταγμα».

Για την αξιολόγηση επιλέχτηκε η χρήση εννοιολογικού χάρτη. Σύμφωνα με τους La Vecchia and Pedroni (2007) «οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να αποτελέσουν ένα αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης της κατανόησης των μαθητών/τριών». Πολύ εύκολα και γρήγορα ο διδάσκοντας μπορεί με μια ματιά στον εννοιολογικό χάρτη, που συμπλήρωσε ο μαθητής, να αντιληφθεί τυχόν ελλείψεις που μπορεί να καλύψει ακόμα και μέσα σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν ημισυμπληρωμένο εννοιολογικό χάρτη. Προτείνεται η συμπλήρωση του χάρτη σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το λογισμικό CmapTools και η διεξαγωγή της φάσης της αξιολόγησης στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου οι μαθητές βρίσκονται ήδη λόγω της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των προηγούμενων φάσεων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για οποιονδήποτε λόγο όπως π.χ. επειδή οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, τότε το φύλλο αξιολόγησης μπορεί να δοθεί στους μαθητές σε έντυπη μορφή και να το συμπληρώσουν ατομικά (παρουσιάζεται ως Φύλλο εργασίας στη φάση αυτή). Η συμπλήρωση του χάρτη δεν εξυπηρετεί μόνο ανάγκες αξιολόγησης, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για να οργανώσουν και να βάλουν σε τάξη οι μαθητές τις νέες γνώσεις που απέκτησαν. Μέσα από τη συμπλήρωση του χάρτη οι μαθητές δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εννοιών, ένα νέο μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης που υπερβαίνει τις αδυναμίες της γραμμικής προσέγγισης, που παρέχει ο γραπτός ή προφορικός λόγος.

Αναφορές

La Vecchia, L, Pedroni, M., (2007). Concept Maps as a Learning Assessment Tool. Issues in Informing Science and Information Technology, 4.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2062