Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Les secrets des portraits d’Arcimboldo

3 ώρες

Les quatre saisons

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fiche_de_vocabulaire_les_fruits_les_legumes.doc

Στόχοι της δεύτερης φάσης είναι αφενός οι μαθητές να γνωρίσουν αναλυτικότερα τη σειρά των πορτρέτων Τέσσερις Εποχές και αφετέρου να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικά με τις εποχές, τα άνθη, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Αρχικά, η προσέγγιση για την παρατήρηση και την περιγραφή είναι όμοια για όλες τις προσωπογραφίες. Ξεκινώντας από την εικόνα ή τη διαδραστική παρουσίαση για την κάθε εποχή, θέτουμε στους μαθητές ερωτήσεις σχετικά με το τι απεικονίζει, πώς ονομάζεται, ποια μέρη του προσώπου αναγνωρίζουν (προαπαιτούμενο), ποια φρούτα / λαχανικά αναγνωρίζουν, πώς αναπαριστάται το καθένα, τι καιρό κάνει (προαπαιτούμενο), τις εντυπώσεις τους…

Comment s’appelle ce tableau ?

Que représente-t-il ? (un homme, une femme…)

De quoi est-il composé ? (de fruits, des légumes et des fleurs…)

Quelles parties de son visage peut-on voir ? Nommez et montrez celles que vous connaissez.

Quel temps fait-il ?

Vous aimez ce tableau ?

Η φάση της αρχικής περιγραφής του κάθε πίνακα πρέπει να είναι σύντομη (να μην ξεπερνά τα 5΄), με στόχο την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης. 

Για τα μέρη του προσώπου και του σώματος, τα οποία είναι προαπαιτούμενο του σεναρίου, παραπέμπουμε σε μια ιστοσελίδα προκειμένου να τη συμβουλευθούν όσοι το επιθυμούν για να ξαναθυμηθούν το σχετικό λεξιλόγιο.

Για τις ονομασίες των φρούτων και των λαχανικών που αποτελούν και τους γλωσσικούς στόχους του μαθήματος, τους καλούμε να συμβουλευθούν το Φύλλο Εργασίας-Καρτέλα λεξιλογίου LES FRUITS, LES LEGUMES, η οποία μπορεί εξάλλου να μεγεθυνθεί, να πλαστικοποιηθεί και να αναρτηθεί στην τάξη.

Στη συνέχεια όμως, με σκοπό να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των ψηφιακών διαδραστικών δεξιοτήτων τους, προτείνουμε διαφορετικού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες στις οποίες απαντούν ο καθένας ατομικά ελέγχοντας την ορθότητα των απαντήσεών τους.

Για την Άνοιξη, μετά την περιγραφή του πίνακα και την προβολή διαδραστικού βίντεο το οποίο διευκολύνει την κατανόηση της σύνθεσης του πορτρέτου και εισάγει λεξιλόγιο που αναφέρεται σε απλά είδη λουλουδιών, ακολουθεί η Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών (Activité 1 : Le Printemps), με ονομασίες λουλουδιών και επιθέτων που αναφέρονται στα χρώματα. Η δραστηριότητα αυτή έχει επίσης στόχο, και γι’αυτό τον λόγο προτείνεται πρώτη, να παρέχει τα λεκτικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για την περιγραφή των πορτραίτων: ex. Son nez est / est représenté / est constitué… Des cerises forment/ lui servent de/représentent/pour sa bouche.

Για το Φθινόπωρο, αρχίζουμε με ένα διαδραστικό βίντεο, μια τρισδιάστατη κινούμενη αναπαράσταση (3D Animation) όπου διακρίνονται ξεκάθαρα τα διάφορα φρούτα και λαχανικά που συνθέτουν τον πίνακα. Με την ερώτηση Quand colte-t-on ces fruits et gumes?, οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για το Φθινόπωρο. Ακολουθεί η απεικόνιση με διαδραστικά σημεία με στόχο να αναγνωρίσουν το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουν στη Δραστηριότητα αντιστοίχησης (μέρη σώματος-φρούτα, λαχανικά, Activité 2 : L’Automne). Τέλος, το παιγνίδι παρατηρητικότητας, όπου καλούνται να εντοπίσουν ένα μικρό σαλιγκάρι μέσα στην πληθώρα των φρούτων και των λαχανικών.

Για τον Χειμώνα, μετά την περιγραφή του πίνακα, ακολουθεί Δραστηριότητα με εκφράσεις σωστού / λάθους (Activité 3 : L’Hiver) με στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου που αναφέρεται στη νεκρή φύση (un tronc d’arbre, des branches, des racines) και τα χαρακτηριστικά επίθετα (adjectifs qualificatifs: ridé, crochu, pelé, hérissé).

Τέλος, για το Καλοκαίρι, αφού περιγράψουν τον πίνακα έχοντας ήδη οικειοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του λεξιλογίου φρούτα-φυτά, προτείνεται η Δραστηριότητα επιλογής λέξεων (Activité 4 : L’Eté) για την εμπέδωση του λεξιλογίου, καθώς και ένα ακόμη παιγνίδι παρατηρητικότητας, όπου καλούνται να εντοπίσουν την υπογραφή του ζωγράφου στον πίνακα. 


L'hiver


Activité 3 : L'hiver


Les fruits et les légumes de l 'automne

Cliquez sur les points indiqués pour connaître les noms des fruits et des légumes.

Tête composée (vidéo)

Regardez la vidéo, informez-vous sur ce qu’il représente et répondez aux questions en cliquant sur les boutons correspondants.

Activité 2 : L'automne


Activité 4 : L’été


Activité 1 : Le joli portrait du printemps!


Le printemps


Petit rappel !

Si vous voulez réviser les parties du corps et du visage, cliquez sur le lien ci-dessous.

L'été


Petit jeu! L'été


Petit jeu! L'Automne


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Les secrets des portraits d’Arcimboldo» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2081