Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές προγραμματίζουν ακολουθώντας όλα τα στάδια επίλυσης του προβλήματος μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης και πειραματισμού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές εμπλέκονται στην επίλυση ενός αλγοριθμικού προβλήματος. Το εκπαιδευτικό σενάριο τους καθοδηγεί βηματικά ώστε να προσεγγίσουν και να κατακτήσουν έννοιες όπως μεταβλητή, αρχικοποίηση, εκχώρηση τιμής, συνθήκη τερματισμού, εντολές επανάληψης.

Οι παραπάνω έννοιες αναπαρίστανται γραφικά με την χρήση λογικού διαγράμματος και υλοποιούνται με αλγόριθμο και κώδικα. Έτσι ο μαθητής υποχρεώνεται να παρακολουθήσει όλα τα στάδια επίλυσης του προβλήματος, βοηθώντας τον να αποκτήσει τελικά ένα μοντέλο συστήματος αναπαράστασης και επεξεργασίας της πληροφορίας και να εξελίξει την στρατηγική του για την επίλυση παρόμοιων αλγοριθμικών προβλημάτων.

 

Πρόβλημα:

«Σας έχουν διαθέσει το ποσό των 500€ για αγορές διαφόρων προϊόντων από ένα πολυκατάστημα. Ρωτάμε δηλ. διαβάζουμε τις τιμές των προϊόντων και τα αγοράζουμε μέχρι να εξαντλήσουμε το διαθέσιμο ποσόν. Τέλος βγαίνοντας από το πολυκατάστημα πρέπει να γνωρίζουμε και να τυπώσουμε. πόσα προϊόντα έχουμε αγοράσει, πόσα ευρώ έχουμε ξοδέψει και πόσα ευρώ περίσσεψαν.»

.

Οδηγίες εργασίας: Για την επίλυσή του θα ακολουθήσετε τα στάδια της διαδικασίας της επίλυσης προβλήματος.

Αρχικά συζητάτε τους προβληματισμούς σας με τον καθηγητή σας και αποσαφηνίζετε τυχόν απορίες σας.

Εργάζεστε σε ομάδες των 2 ατόμων ανά υπολογιστή αλλά αποτελείτε μέλος τετραμελούς ομάδας με την δυάδα του διπλανού υπολογιστή.  Δημιουργούνται έτσι 5 ομάδες,  όσα  και τα  στάδια  του σεναρίου. Στο τέλος κάθε σταδίου ανακοινώνετε τα αποτελέσματα στην ολομέλεια του τμήματος συζητώντας τα σχόλια των άλλων ομάδων για την παρουσίαση σας.

  Η κάθε ομάδα ασχολείται με ένα στάδιο με την εξής σειρά: Η 1η ομάδα αναλαμβάνει  το πρώτο στάδιο ενώ οι άλλες περιμένοντας  τα αποτελέσματα ασχολούνται με την κατανόηση του προβλήματος για να μπορέσουν να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της 1ης ομάδας. Η 2η και η 3η ξεκινάνε μαζί  με το τέλος του 1ου σταδίου χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού όπως έχουν κοινοποιηθεί και συνδιαμορφωθεί από  όλες τις ομάδες. Ακολουθεί η 4η ομάδα και τέλος η 5η όπου στο κομμάτι της αξιολόγησης εμπλέκονται όλες οι ομάδες. 

Στην περίπτωση προβλήματος ή δυσκολίας συνεργάζεστε πρώτα σε επίπεδο ομάδας και μετά με τον καθηγητή  σας. Απαραίτητο  είναι να τηρείτε το χρόνο του  κάθε σταδίου για να ολοκληρωθεί το έργο στα επιθυμητά όρια.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1ο Στάδιο Κατανόηση-Ανάλυση: Μεταβλητές-εντολές
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, χρήση του τοπικού δικτύου και του προτζέκτορα για προβολή των εργασιών των ομάδων
2ο Στάδιο Σχεδίαση με το «Δημιουργός Διαγρ. Ροής»
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, χρήση του τοπικού δικτύου και του προτζέκτορα για προβολή των εργασιών των ομάδων
3ο Στάδιο Ψευδογλώσσα σε «ΓΛΩΣΣΑ»
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, χρήση του τοπικού δικτύου και του προτζέκτορα για προβολή των εργασιών των ομάδων
4ο Στάδιο Πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ»
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, χρήση του τοπικού δικτύου και του προτζέκτορα για προβολή των εργασιών των ομάδων
5ο Στάδιο Τεκμηρίωση- Σχόλια, Αξιολόγηση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής, χρήση του τοπικού δικτύου και του προτζέκτορα για προβολή των εργασιών των ομάδων
Διδακτικοί Στόχοι
Να εντοπίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα για τη λύση ενός προβλήματος
Να περιγράφουν την λειτουργία της επαναληπτικής δομής και τη συνθήκη τερματισμού
Να εντοπίζουν τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τις τιμές τους
Να μπορούν να κωδικοποιούν σε λογικό διάγραμμα, σε ψευδογλώσσα-αλγόριθμο και τέλος σε πρόγραμμα
Να ξεχωρίζουν και να διορθώνουν τα συντακτικά και τα λογικά λάθη σε έναν αλγόριθμο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Διδασκαλία Προγραμματισμού,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το τοπικό δίκτυο ΗΥτου εργαστηρίου του σχολείου με ελεύθερο λογισμικό τον Δημιουργό Διαγράμματος Ροής και το Διερμηνευτή της Γλώσσας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.