Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων στο εργαστήριο Η/Υ  ή εναλλακτικά στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση προβολικού.  

Αρχικά, θα προβληθεί ένα σύντομο βίντεο με εικόνες σχετικές με την έννοια του έργου, τα είδη των δυνάμεων και την σχέση του έργου με την ενέργεια ώστε να δοθεί το έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές.

Στα πλαίσια της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών θα δοθούν σε αυτούς ορισμένα παραδείγματα από την καθημερινότητα ώστε να προβούν σε υποθέσεις σχετικά με την παραγωγή έργου, τον υπολογισμό του και την σχέση του με την ενέργεια.

Στην συνέχεια, οι μαθητές θα εκτελέσουν προσομοιώσεις στο λογισμικό Interactive Physics  και θα συγκρίνουν τις υποθέσεις του με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο την ορθότητα των απαντήσεων τους.

Η αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε θα γίνει μέσω της διερεύνησης επιπλέον φαινομένων και της επίλυσης προβλημάτων με την εφαρμογή προσομοιώσεων.

Τα συμπεράσματα και η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας γίνεται με την συμπλήρωση  ερωτηματολογίων πολλαπλών τύπων.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του σεναρίου στηρίζεται στο εποικοδομητικό μοντέλο, με εφαρμογή της αποκαλυπτικής τεχνικής.

Η διάρκεια του σεναρίου είναι συνολικά τρεις διδακτικές ώρες. Η υλοποίηση του μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου στην τάξη ή εναλλακτικά  οι δύο διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται στην τάξη και η τρίτη που αφορά την ενέργεια γίνεται στο σπίτι με τη μορφή εργασίας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.

Ο καθηγητής συνεργάζεται με τους μαθητές του καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του σεναρίου υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τους μαθητές, καθοδηγώντας τους μέσα από τη συζήτηση στα σωστά συμπεράσματα και οργανώνοντας κατάλληλα την όλη εκπαιδευτική εργασία.

Βοήθεια προς τον εκπαιδευτικό.

1η διδακτική ώρα: Φάση 1, Φάση 2 (φύλλο εργασίας 1), Φάση 3 (φύλλο εργασίας 1), Φάση 4 (φύλλο εργασίας 1).

2η διδακτική ώρα: Φάση 2 (φύλλο εργασίας 2, 3), Φάση 3 (φύλλο εργασίας 2), Φάση 4 (φύλλο εργασίας 2), Φάση 5 (φύλλο εργασίας 1).

3η διδακτική ώρα: Φάση 2 (φύλλο εργασίας 4), Φάση 3 (φύλλο εργασίας 3), Φάση 4 (φύλλο εργασίας 3), Φάση 5 (φύλλο εργασίας 2).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στη διδασκαλία της Φυσικής τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί πλήρως από τους μαθητές η έννοια του έργου. Αυτό οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: α) οι μαθητές έχουν την αίσθηση ότι έργο παράγεται κάθε φορά που σε ένα σώμα ασκείται δύναμη, β) δεν έχουν αποσαφηνίσει ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγή έργου και γ) θεωρούν ότι το έργο ισοδυναμεί με ενέργεια, δηλαδή δεν μπορούν να κατανοήσουν σαφώς τη διαφορά μεταξύ έργου και ενέργειας ή ακόμη δεν μπορούν να κατανοήσουν ακριβώς πως συσχετίζονται οι δύο αυτές έννοιες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ενέργεια > Έργο δύναμης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα – Ταξίδι στο χρόνο της φυσικής του έργου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα Διδασκαλίας με Προβολικό
Υπόθεση – Το έργο στην φυσική της ζωής μας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα Διδασκαλίας με Προβολικό
Σύγκριση – Προσομοίωση φαινομένων παραγωγής έργου
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με Προβολικό
Αξιολόγηση – Η εφαρμογή της γνώσης επί το έργον
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα Διδασκαλίας με Προβολικό
Συμπεράσματα – Έλεγχος για το έργο που έχει γίνει
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα Διδασκαλίας με Προβολικό
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποσαφηνίσουν οι μαθητές τι σημαίνει η λέξη έργο για την φυσική.
Να αντιληφθούν τι εκφράζει το έργο και να το συνδέσουν με καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Να ανακαλύψουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το έργο.
Να μελετήσουν πως γίνεται ο υπολογισμός του έργου σε απλές περιπτώσεις.
Να διαπιστώσουν ποια είναι η σχέση του έργου με την ενέργεια (ποιοτικά και με παραδείγματα).
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δύναμη, Έργο δύναμης, ενέργεια, Κινητική Ενέργεια, Δυναμική Ενέργεια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντοπροβολέας, Υπολογιστής, Λογισμικό Interactive Physics
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.