Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια

3 ώρες

Έναυσμα – Ταξίδι στο χρόνο της φυσικής του έργου

10λεπτά

Καταρχήν, σε αυτήν τη δραστηριότητα παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την έννοια του έργου όπως αυτό ορίζεται στην Φυσική, υπό τη μορφή χρονολόγιου. Καλό είναι οι μαθητές να γνωρίζουν πάντοτε την ιστορία των φυσικών εννοιών που διαπραγματεύονται κάθε φορά.

Στην συνέχεια, δίνεται ένα διαδραστικό βίντεο όπου ο μαθητής με την βοήθεια του εκπαιδευτικού κάνει ανασκόπηση της αποκτηθείσας γνώσης (έννοια του έργου, δυνάμεις, παραγωγή έργου, έργο - ενέργεια) και απαντά σε διάφορες ερωτήσεις.


Ανασκόπηση γνώσεων: Δύναμη, έργο, ενέργεια.

Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε διάφορες διαφάνειες όπου σε κάθε μια θα πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά διαδραστικών ερωτήσεων.

Η ιστορική εξέλιξη της έρευνας σχετικά με το έργο δύναμης

Στο χρονολόγιο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε τους σημαντικότερους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την έρευνα σχετικά με το έργο και την ενέργεια.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Έργο Δύναμης: Μια Σχέση που Αντανακλά την Ενέργεια » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2637