Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

3 ώρες

Παρουσίαση συμπερασμάτων - Συζήτηση - Αξιολόγηση

45λεπτά

Οι ομάδες παρουσιάζουν και προφορικά τα πορίσματά τους και συζητούν για την εμπειρία τους.

Η αξιολόγηση είναι καταρχάς Διαμορφωτική, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των δραστηριοτήτων των ομάδων,  με βάση  την εκδήλωση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενεργή συμμετοχή τους στη διεκπεραίωσή των δραστηριοτήτων με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, την κατανόηση και ερμηνεία των νοημάτων των πηγών, την επίδοσή τους σε διάλογο με αυτές και την κριτική αντιμετώπισή τους.

 Μετά το τέλος του μαθήματος, το έργο κάθε ομάδας αξιολογείται από τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων (ετεροαξιολόγηση) και την εκπαιδευτικό (τελική αξιολόγηση). Κατά την Τελική αξιολόγηση οι μαθητές θα αξιολογηθούν με βάση την επάρκεια στην ανεύρεση-συλλογή στοιχείων (Μονάδες 30), τη σύνταξη του κειμένου (Μονάδες 20), τον τρόπο παρουσίασης του (Μονάδες 20), την ακρίβεια και πρωτοτυπία στις απαντήσεις τους (Μονάδες 30).

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2702