Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Θέμα του Σεναρίου είναι η Εικονομαχία και γενικότερος στόχος η γνωριμία των μαθητών με τα αίτια, την αφορμή και τις συνέπειές της, με τρόπο  δημιουργικό, η κατανόηση ιστορικών, δομικών και οργανωτικών εννοιών  και   η καλλιέργεια κλασικού, ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να αξιοποιήσουν τα ευρήματά τους  παράγοντας μονοτροπικά αλλά και πολυτροπικά κείμενα, με εφαρμογή σε περιβάλλοντα  WEB 2,  να  ταυτιστούν με πρόσωπα που εμπλέκονται στην Εικονομαχία ή να φανταστούν άλλη εξέλιξη των γεγονότων (Εναλλακτική Ιστορία) και να παραγάγουν ποικιλία κειμενικών ειδών σε σύνδεση με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση βασίζεται στη διαπίστωση ότι η μετωπική διδασκαλία και ο συμπεριφορισμός συχνά κουράζουν τους μαθητές και δεν τους βοηθούν να εμβαθύνουν στο μαθησιακό αντικείμενο. Επιχειρεί λοιπόν την ενεργητική παρέμβαση τους με έρευνα σε  πηγές, με αυτοδιόρθωση και εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών, ώστε να κατασκευάσουν τη γνώση και δίνει έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση, σε σύνδεση με τη Νεοελληνική Γλώσσα και την Τέχνη. Επιπλέον, με τη χρήση των ΤΠΕ καταργείται η αυθεντία της αφηγηματικής ιστορίας του μοναδικού σχολικού βιβλίου και δίνεται η δυνατότητα επαφής με διαφορετικές οπτικές από πληθώρα αρχείων και ψηφιακών περιβαλλόντων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση - Κατανόηση όρων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιοποίηση εργαλείων WEB 2
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Έρευνα - Διαθεματικότητα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση συμπερασμάτων - Συζήτηση - Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωριμία με τους κυριότερους σταθμούς της Εικονομαχίας, τα πρόσωπα και τα επιχειρήματά τους
Κατανόηση ιστορικών , δομικών και οργανωτικών εννοιών
Ανάδειξη και σεβασμός της αντίθετης άποψης μέσα από τη διαφορετική οπτική θέασης των πραγμάτων.
Εξάσκηση στην έρευνα, άντληση και αναδιατύπωση πληροφοριών από πηγές
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εικονομαχία, αφορμή, αιτία, Εικονομάχος, Εικονολάτρης, Ανεικονικός διάκοσμος, Πολιτική αναγκαιότητα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φυλλομετρητής,Διαδίκτυο, Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, βιντεοπροβολέας, text2mindmap, tiki-toki, ιστολόγιο και φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή. Συγκεκριμένα από το Διαδίκτυο θα αξιοποιηθούν οι παρακάτω ιστοσελίδες: Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ψηφιακό Σχολείο (Ιστορία Ε΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου), http://images.google.com/, http://pontosforum.fr.yuku.com/topic/5212#.U760cfl_uWF και το video του Hellas Gr BYZANTIUM THE LOST EMPIRE 1- Βυζάντιο Η χαμένη αυτοκρατορία Part1 (https://www.youtube.com/watch?v=JbCmiysrM6U)
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Τα αίτια, η αφορμή και οι συνέπειες.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.