Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

3 ώρες

Σχεδιασμός συνέντευξης

120λεπτά

Έγιναν ερωτήσεις, που καταγράφηκαν στον πίνακα και κατηγοριοποιήθηκαν. Ακολούθησε η σύνδεση με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα (διαθεματική προσέγγιση).  Συζήτηση με τα παιδιά, παρακίνηση στη διατύπωση ερωτημάτων ή απαντήσεων, δημιουργία νέων αποριών, παρακολούθηση και κατεύθυνση, εμπιστοσύνη, ανεξαρτησία. Μετέπειτα επετεύχθη μέσω κλήρωσης η δημιουργία ομάδων,  ώστε να μην προκύπτουν σχήματα  (φιλίες) και να μην αισθάνονται τα παιδιά ότι τους επέβαλα τη δική μου άποψη. Ο χωρισμός έγινε όχι με βάση το φύλο, το επίπεδο γνώσεων, τις καλές σχέσεις μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει ποικιλία στις ομάδες με διαφορετικότητα.Εν συνεχεία ακολούθησε ο συντονισμός και σύνθεση του συνολικού έργου, όπου προσδιορίστηκε η ιδέα, καταγράφηκε το θέμα, τα υποθέματα, οι ομάδες εργασίας(4  ομάδες 5 ατόμων) κατανεμήθηκαν εργασίες σύμφωνα με τα  θέματα, τα υποθέματα, χρονοδιάγραμμα εργασιών. Ενημερώθηκαν οι μαθητές για τη χρήση λεξικών, καθώς και γνωστικών εργαλείων καθώς και για την μετάφραση ,τις δυσκολίες που θα συναντούσαν κ.τ.λ. Καθορίστηκαν οι συναντήσεις ομάδων, υποομάδων καθώς και ο καθορισμός διάρκειας εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2781