Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

3 ώρες

Μετάφραση συνέντευξης (Αυτο)-αξιολόγηση

720λεπτά

(Αυτό)-αξιολόγηση εργασίας μετά την ακρόαση της συνέντευξης, ακολούθησε συζήτηση, ανάληψη πρωτοβουλιών για μετάφραση (ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης), ( συνεργασία για την μετάφραση γερμανικής γλώσσας αντίστοιχα). Οι μαθητές/τριες μετέφεραν το νόημα στη γερμανική γλώσσα (διαμεσολάβηση) και έλεγξαν την επίδοσή τους ( αυτοέλεγχος και διόρθωση λαθών).Ακολούθησε η οργάνωση και αξιοποίηση του υλικού καθώς και η επεξεργασία  των εργασιών του κάθε μαθητή και της κάθε υποομάδας. Συντάχθηκε η τελική εργασία και παρουσιάστηκε, ώστε μέσα από τον επανέλεγχο να εξαχθούν συμπεράσματα. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε αναλυτική αξιολόγηση μέσω συζήτησης,Ο κάθε μαθητής/τρια αξιολόγησε τον εαυτό του και την ομάδα του, τη συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριες, τη συνεισφορά του τις εμπειρίες που αποκόμισε και το  όφελος.Η κάθε ομάδα αξιολόγησε την ίδια και τις άλλες ως προς τη συγκέντρωση στοιχείων, τη σύνθεση ερευνητικών δεδομένων, τη διαμόρφωση συνθετικής εργασίας, την άσκηση των μαθητών σε εργασία, το αποτέλεσμα, την κριτική ικανότητα ,τη χρήση της γερμανικής γλώσσας, τη συμμετοχή της ομάδας και τον τρόπο συντονισμού, τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, την εύρεση πληροφοριών. Μετά την αξιολόγηση ακολούθησαν διορθώσεις.


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2783