Το προσφυγικό ζήτημα του 1922 μέσα από μαρτυρίες και τεκμήρια

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Το προσφυγικό ζήτημα του 1922 μέσα από μαρτυρίες και τεκμήρια

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί στη διερεύνηση του προσφυγικού ζητήματος, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μέσα από το βίωμα των ίδιων των προσφύγων. Ειδικότερα, οι μαθητές αφού γνωρίσουν τις ιστορικές εξελίξεις που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή, καλούνται να οικοδομήσουν τη γνώση τους για το προσφυγικό ζήτημα κάνοντας χρήση τεκμηρίων - πηγών της περιόδου. Το σενάριο καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών, μέσω δομημένων δραστηριοτήτων, ενταγμένων σε ιστορικό πλαίσιο, προκειμένου να βιώσουν οι ίδιοι οι μαθητές την εμπειρία της προσφυγιάς όπως την έζησαν οι πρωταγωνιστές της.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το προσφυγικό ζήτημα, το σημαντικό αυτό κεφάλαιο της νεοελληνικής ιστορίας, διδάσκεται  τόσο στο Δημοτικό σχολείο όσο στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, κατά κανόνα, ως ένα σώμα πληροφοριών που ο μαθητής καλείται να απομνημονεύσει. Ο ρόλος των πηγών και των μαρτυριών είναι συμπληρωματικός, με αποτέλεσμα να προσπερνάται το βίωμα των ίδιων των προσφύγων. Το κενό αυτό καλύπτει το συγκεκριμένο σενάριο καθώς δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν όψεις του προσφυγικού ζητήματος του Μεσοπολέμου μέσα από τη ματιά των ίδιων των προσφύγων, κάνοντας δημιουργική χρήση των τεκμηρίων - πηγών.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ /projector
Δημιουργία των φύλλων εργασίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Παρουσίαση των φύλλων εργασίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ /projector
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατονομάζουν τα βασικά γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιατικής καταστροφής.
Να γνωρίσουν όψεις του προσφυγικού ζητήματος όπως τις βίωσαν οι πρόσφυγες.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από την εργασία τους σε ομάδες.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ιστορικής έρευνας και δημιουργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πρόσφυγες, Μικρασιατική καταστροφή, 1922, εγκατάσταση στην Ελλάδα, δυσκολίες, μαρτυρίες, τεκμήρια - πηγές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΕΛΛΙΑ ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το προσφυγικό ζήτημα του 1922 μέσα από μαρτυρίες και τεκμήρια» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.