Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο , οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου   αρχικά ανακαλύπτουν και μαθαίνουν τα δικαιώματά τους μέσα από τη συζήτηση μέσα στην τάξη και αργότερα με την  ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και καταγράφουν τα δικαιώματα που έχουν ή που θα πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου.Παρακολουθούν βίντεο που είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στην ηλικία τους και που αφορούν τα δικαιώματα και τις οργανώσεις που τα στηρίζουν καθώς και ζωγραφίζουν με απλό τρόπο δικαιώματα που γνωρίζουν καλύτερα.

Στη  συνεχεία , τα παιδιά θα ζωγραφίσουν ανά δυάδες   το δικαίωμα  που θεωρούν πιο σημαντικό χρησιμοποιώντας λογισμικά ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας και αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη και τη συνεργατικότητα και ομαδικότητα ενεργή. Μαθαίνουμε στα παιδιά να  αποθηκεύουν τις ζωγραφιές και να τις εκτυπωνουν ενώ στη γνωνιά της συζήτησης , αφήνουμε  τη λογοτεχνική μας δημιουργικότητα ελεύθερη  και φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά μια ιστορία με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού. Με τη βοήθεια του λογισμικού Movie Maker ψηφιοποιούμε  την ιστορία μας και  πορσθέτουμε μουσική , ήχο ή και αφήγηση ενώ σαν μια δεύτερη σκέψη μπορούμε  να την προβάλλουμε στην ανοιχτή τοπική και εκπαιδευτική κοινότητα. Επειδή στην ιστορία που έχουμε φτιάξει με τα παιδιά δίνεται η ευκαιρία το κάθε παιδί να "δράσει" και να "βοηθήσει" όπως επιθυμεί , σε ένα τελευταίο φύλλο εργασίας ο καθένας ζωγραφίζει τον τρόπο δράσης του και τον παρουσιάζει μέσα στην τάξη , ενώ ως επέκαταση του σεναρίου , μπορούμε να σαρώσουμε τις ζωγραφίες και να δημιουργήσουμε ένα μικρό power point παρουσιάζοντας το και σε άλλα νηπιαγωγεία ή και στέλνοντάς το στις ίδιες τις οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού.

Μεθοδολογία

Το σενάριο όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση του, όπως αυτή ορίζεται τόσο από το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο όσο και από τον Οδηγό Νηπιαγωγού βασίζεται στην επίδραση των θεωριών μάθησης του Piaget,  σύμφωνα με τον οποίο η γνώση οικοδομείται όχι με την απλή συσσώρευση δεδομένων και γνώσεων, αλλά με μια διαδικασία ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στην προϋπάρχουσα γνωστική δομή.Το σενάριο βασίζεται και στην κοινωνιοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky σύμφωνα με την οποία η μάθηση  αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα κοινωνική, είναι δηλαδή μια διαδικασία που εξελίσσεται κατά τη συναναστροφή του ατόμου με άλλους και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. 

Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το υλικό περιβάλλον (μαθησιακό υλικό, εκπαιδευτικό λογισμικό), τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή, καθοδηγητή – διευκολυντή. Τέλος , το σενάριο βασίζεται και στην ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, σύμφωνα με την οποία, ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση, ερχόμενος αντιμέτωπος με προβλήματα που καλείται να λύσει σύμφωνα με τις δικές του επιλογές.Η διδακτική προσέγγιση που ακολούθησε το σενάριο είναι αυτή της διαθεματικής προσέγγισης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο.

Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε   τη συμμετοχή όλων των παιδιών με τη  χρήση τεχνικών όπως το Project την  Ομαδοσυνεργατική   διδασκαλία τη βιωματική μάθηση τη διερεύνηση,τον  καταιγισμό ιδεών, τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου , την αφήγηση, τη συζήτηση ,τη  μελέτη περίπτωσης που αποτέλεσε και την έναρξη της συζήτησης , την επίλυση προβλήματος, την επίδειξη από τη νηπιαγωγό, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφικής , κολάζ, χρήση τεχνολογίας και  δημιούργησε  καταστάσεις προβληματισμού και επίλυσης τους καθώς και άσκησης της κριτικής σκέψης των παιδιών, που οδήγησαν   σε ενεργοποίηση της μάθησης.

Οι ΤΠΕ σε αυτό το ψηφιακό σενάριο  δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα που εξετάζεται και να το διερευνήσουν με εναλλακτικούς τρόπους (διαδίκτυο, λογισμικά) ενώ παράλληλα  να οργανώσουν τις πληροφορίες που βρίσκουν. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου με την χρήση κατάλληλων λογισμικών και φύλλων εργασίας και αναδεικνύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές.

Μέσα από τα φύλλα εργασίας που παρουσιάζονται, αναδεικνύονται τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική τάξη ενώ παράλληλα ενισχύεται η αλληλεπίδραση των μαθητών. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γνωστικά αντικείμενα (σύμφωνα με το  Δ.Ε.Π.Π.Σ.- Α.Π.Σ.):

 •  Γλώσσα
 • Περιβάλλον
 •  Δημιουργία και Έκφραση
 • Πληροφορική

 

Σκοπός

 Να γνωρίσουν δικαιώματα που έχουν και πρέπει να έχουν τα παιδιά , να αναζητήσουν πληροφορίες για τις οργανώσεις που τα προστατεύουν , να δημιουργήσουν μια ιστορία για τα δικαιώματα των παιδιών αφήνοντας  ελεύθερη τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και αποκτώντας ενσυναίσθηση να συμβάλλουν στη προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών του κόσμου.

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησική διαδικασία

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορική επικοινωνία

Δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά:

 

 • να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους  λόγο
 • να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
 • να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας
 • να αναπτύξουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία.
 • να εξοικειωθούν με βασικές ερευνητικές διαδικασίες
  Ανάγνωση
 • Να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία φτιάχνοντας το τέλος με τον τρόπο που επιθυμεί ο καθένας.
 • Γραφή και γραπτή έκφραση
 • Να εξοικειωθούν με τον τρόπο γραφής μιας ιστορίας.
 • Να συνδυάσουν τις εικόνες ως συμβολική απεικόνιση αυτού που θέλουν να εκφράσουν.
 • Να δημιουργήσουν και να καταγράψουν με  το δικό τους τρόπο την εξέλιξη της ιστορίας και του παραμυθιού.                        

 

ΠΑΙΔΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

 • Να πειραματίζονται με υλικά , χρώματα και συνδυασμό αυτών για τη δημιουργία έργων με ελευθερία και φαντασία.
 • Να πειραματιστούν με την τεχνολογία και να δημιουργήσουν ομαδικά , σε συνεργατικό πνεύμα , έργα με τη χρήση πρωτότυπων λογισμικών έκφρασης και δημιουργικότητας.
 • Να καλλιεργήσουν  την αισθητική τους αντίληψη κι έκφραση.

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να εκφράζουν συναισθήματα και σκέψεις σχετικά με τα δικαιώματα που θα πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά..
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και ομαδικότητας  μέσα από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά.
 • Να ανακαλύψουν την έννοια της ενσυναίσθησης μέσα από τη συζήτηση για τα δικαιώματα των παιδιών και την ενσυναίσθηση αυτή να τη μεταγγίσουν στην ιστορία που θα δημιουργήσουν. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση
 • να εντοπίσουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο
 •  να αναπτύξουν  βασικές δεξιότητες ως προς τις ΤΠΕ
 •  να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με χρήση φυλλομετρητών  και  μηχανών αναζήτησης (εικόνες και αναζήτηση πληροφορίας)
 • να εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας λογισμικά σχεδίασης και επεξεργασίας, αναπαραγωγής, καταγραφής εικόνας και ήχου
 • να δημιουργήσουν δικές τους συνθέσεις με τα λογισμικά έκφρασης και δημιουργίας.

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σε αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο , οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου   αρχικά ανακαλύπτουν και μαθαίνουν τα δικαιώματά τους μέσα από τη συζήτηση μέσα στην τάξη και αργότερα την  ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και καταγράφουν τα δικαιώματα που έχουν ή που θα πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου ενώ στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν τα ίδια μια ιστορία για τα δικαιώματα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα > Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναζήτηση πληροφοριών για τα δικαιώματα παιδιού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά της Τάξης Γωνιά του Η/Υ
Δημιουργία παραμυθιού και εικονογράφησή του
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ Η/Υ
Ψηφιοποίηση της ιστορίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ Η/Υ
Πώς μπορώ να συμβάλλω και εγώ;
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά της Τάξης Γωνιά του Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους ως παιδιά
Να αναζητήσουν πληροφορίες για τις οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού μαζί με τη νηπιαγωγό
Να μάθουν να αναγνωρίζουν λέξεις και να τις αντιστοιχίζουν με εικόνες
Να δημιουργήσουν τις δικές τους ζωγραφιές κάνοντας χρήση διάφορων λογισμικών.
Να συνθέσουν τις ζωγραφιές και να δημιουργήσουν την δική τους ψηφιακή ιστορία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Δικαιώματα παιδιού, Αναζήτηση πληροφοριών, ζωγραφική με λογισμικά, Ψηφιοποίηση παραμυθιού.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδίκτυο, λογισμικά έκφρασης και δημιουργικότητας, movie maker.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.