Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αφορά την παράγραφο "Κρατική Παρέμβαση: επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών" του 5ου Κεφαλαίου του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" Γ' Γενικού Λυκείου. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στις τιμές κάποιων αγαθών και οι συνέπειες από αυτή την παρέμβαση.

Το σενάριο ολοκληρώνεται σε 4 φάσεις ως εξής:

Στην πρώτη φάση, γίνεται σύνδεση με την προηγούμενη ύλη και επιβεβαίωση της εμπέδωσής της από τους μαθητές, καθώς αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατανόηση της νέας γνώσης.

Στη δεύτερη φάση αναπτύσσεται μέσω φύλλου εργασίας το θέμα της επιβολής από το κράτος ανώτατων τιμών σε ορισμένα αγαθά και οι επιπτώσεις αυτής. Οι μαθητές, με καθοδηγούμενο τρόπο, ανακαλύπτουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται. Επιπλέον, ενημερώνονται για τους τομείς δραστηριοποίησης της μαύρης αγοράς.

Στην τρίτη φάση, με παρόμοιο τρόπο (φύλλο εργασίας και καθοδηγούμενη ανακάλυψη) οδηγούνται στις απαντήσεις για τα ερωτήματα σχετικά με την επιβολή κατώτατων τιμών σε ορισμένα αγαθά και τις επιπτώσεις αυτής της ενέργειας.

Τέλος, στην τέταρτη φάση ή φάση αξιολόγησης, απαντούν σε ερωτήματα τύπου Σωστό / Λάθος και επιλύουν με τη βοήθεια διαδραστικού διαγράμματος άσκηση εφαρμογής των εννοιών που διδάχθηκαν. Το σενάριο, αν και συνολικά μέτριας δυσκολίας, απαιτεί από τους μαθητές υψηλό βαθμό αυτενέργειας και συνεργατικότητας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των τιμών ορισμένων αγαθών, τους λόγους για τους οποίους το κάνει και τις πιθανές συνέπειες από αυτή την παρέμβαση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ισορροπία - Έλλειμμα - Πλεόνασμα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Επιβολή ανώτατης τιμής
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Επιβολή κατώτατης τιμής
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Ασκήσεις αξιολόγησης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να ορίζουν οι μαθητές τις ανώτατες και κατώτατες τιμές παρέμβασης του κράτους.
Να αναλύουν τους λόγους για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στην αγορά ενός προϊόντος.
Να χειρίζονται διαδραστικό διάγραμμα και να εξηγούν τις συνέπειες της κρατικής παρέμβασης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανώτατη τιμή, κατώτατη τιμή, έλλειμμα, πλεόνασμα, μαύρη αγορά, καπέλο, κρατική παρέμβαση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα υπολογιστών, όπου οι μαθητές δουλεύουν σε ζευγάρια ανά υπολογιστή. Επιπλέον, υπάρχει κεντρικός υπολογιστής και προτζέκτορας στον οποίο ο εκπαιδευτικός προβάλει τα βήματα των φάσεων, όταν χρειάζεται να εξηγήσει κάτι ή να ανακεφαλαιώσει.
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Παπαβασιλείου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.