Η περίοδος της εφηβείας

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)

Η περίοδος της εφηβείας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αξιοποιώντας τη μέθοδο της ιστοεξερεύνησης αντλήσαμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Ψυχοθεραπευτή παιδιών, εφήβων και νέων Αντώνιου Στυλιανάκη και από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία.

Οι πληροφορίες που αντλήσαμε  από κάθε ιστοσελίδα παρουσιάστηκαν στα παιδιά με εννοιολογικούς χάρτες.

Για να κάνουν τα παιδιά την εργασία, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα ανέλαβε να ασχοληθεί με ένα από τα τρία στάδια της εφηβείας. Δούλεψαν ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που ετοίμασα για κάθε ομάδα.

Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάσε την εργασία που έκανε σε ολόκληρη τη τάξη.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη περίοδο που διανύουν, την εφηβεία. Μαθαίνουν περισσότερα για το τι θα συμβεί καθώς εξελίσσεται και τι θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να ολοκληρωθεί αυτό το "ταξίδι της ενηλικίωσης" με επιτυχία.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις > Γνωρίζω τον εαυτό μου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση γνώσεων και αναπαραστάσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Συγκρότηση ομάδων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργία παρουσιάσεων
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Μαθαίνω τα στάδια της εφηβείας: πότε αρχίζει και πόσο διαρκεί το καθένα.
Μαθαίνω τις αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε στάδιο σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Μαθαίνω ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση σε κάθε στάδιο
Μαθαίνω ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γονέων μου σε κάθε στάδιο της εφηβείας.
Χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εφηβεία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, 1 προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΖΕΓΛΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η περίοδος της εφηβείας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.