Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός : Να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Αντιστοίχηση με το πρόγραμμα σπουδών: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α τάξης του Γενικού Λυκείου και καλύπτει ένα μέρος της διδακτέας ύλης του σχολικού βιβλίου: «Εφαρμογές Πληροφορικής». Συγκεκριμένα καλύπτονται δύο παράγραφοι από το 9ο κεφάλαιο (Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0): η παράγραφος 9.1 – Ιστορικά στοιχεία και η παράγραφος 9.2 – Δομή και Υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Υλοποίηση: Το ψηφιακό σενάριο πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.). Διαρκεί 2 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σεναρίου είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2. Τα βίντεο και οι παρουσιάσεις προβάλλονται στην ολομέλεια της τάξης στον διαδραστικό πίνακα ή στον βιντεοπροβολέα του εργαστηρίου. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες, τα φύλλα εργασίας και οι ερωτήσεις αξιολόγησης πραγματοποιούνται ανά ομάδες με τη συνεχή υποστήριξη του εκπαιδευτικού.

Θεωρίες μάθησης:  Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία του συμπεριφορισμού (βίντεο, παρουσιάσεις), στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και στην ομαδοσυνεργατική μάθηση (δραστηριότητες και ασκήσεις σε ομάδες).

Πρότερη γνώση- δεξιότητες: Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει ήδη την έννοια του δικτύου υπολογιστών, ώστε πάνω σε αυτή να χτίσουν τις νέες έννοιες. Οι μαθητές θα πρέπει επιπλέον να έχουν μια εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ψηφιακού σεναρίου.

Σημείωση: Πρέπει να επισημανθεί ότι αντί των παραδοσιακών φύλλων εργασίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει ένα LMS (π.χ. Moodle) ή ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο (π.χ. edmodo). Οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ανάθεση περαιτέρω εργασιών στο σπίτι.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι πλειοψηφία των σημερινών μαθητών φαίνεται να έχει απόλυτη εξοικείωση με τις εφαρμογές του Διαδικτύου από πολύ μικρή ηλικία, ίσως πριν καν ξεκινήσουν το σχολείο. Όμως έχουν κατανοήσει στην ουσία τι είναι το Διαδίκτυο; Τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός; Τη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών; Πως είναι οργανωμένο και πως λειτουργεί το Διαδίκτυο;

Σύμφωνα με έρευνες αρκετά συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο οι μαθητές να έχουν λαθεμένες αναπαραστάσεις για το Διαδίκτυο. Οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών και το συγχέουν με την υπηρεσία παγκόσμιου ιστού και με το λογισμικό πλοήγησης που υπάρχει στον υπολογιστή τους.

Οι μαθητές έρχονται συχνά σε επαφή με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, όχι τόσο μέσω της σχολικής καθημερινότητας όσο μέσω της υπόλοιπης καθημερινής δραστηριότητάς τους. Παρόλο που αρκετοί έχουν δεξιότητες χρήσης κάποιων υπηρεσιών, οι γνώσεις τους είναι περιορισμένες και αποσπασματικές ενώ σε βασικά ζητήματα (ιστορικά στοιχεία, οργάνωση και λειτουργία του διαδικτύου, ασφάλεια κλπ) χαρακτηρίζονται από λάθη, ανακρίβειες, σύγχυση και παρανοήσεις.

Το ψηφιακό σενάριο έρχεται να συνεισφέρει στην αποτελεσματική παρουσίαση και συνεπώς κατανόηση της ιστορίας του Διαδικτύου, της βασικής δομής και λειτουργίας του, καθώς και των κύριων υπηρεσιών που προσφέρει. Μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων (βίντεο, διαδραστικών παρουσιάσεων και ασκήσεων) ο εκπαιδευτικός θα ξεφύγει από τον παραδοσιακό τρόπο μαθήματος και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του σε ένα κομμάτι της ύλης που αρκετοί μαθητές το χαρακτηρίζουν βαρετό, εξαιτίας των θεωρητικών στοιχείων που εμπεριέχει.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επανάληψη - Εισαγωγή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ιστορικά στοιχεία
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Δομή Διαδικτύου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υπηρεσίες Διαδικτύου - Παγκόσμιος Ιστός
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ένα βήμα πιο πέρα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να εντοπίζουν τις κρίσιμες ημερομηνίες και γεγονότα στην Ιστορία του Διαδικτύου.
Να αναγνωρίζουν πως δουλεύει το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή.
Να ονομάζουν τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.
Να εξηγούν τη λειτουργία του Παγκόσμιου Ιστού.
Να διακρίνουν μεταξύ Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, υπηρεσίες διαδικτύου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο Σχολικό Εργαστήριο Πληροοφορικής και Επικοινωνιών με Νέες Τεχνολογίες (ΣΕΠΕΗΥ), δεδομένου ότι οι μαθητές θα δουλεύουν σε ομάδες των 2 ατόμων. Επομένως το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει 10-12 σύγχρονους υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον χρειάζεται ένας διαδραστικός πίνακας ή ένας βιντεοπροβολέας και είδική επιφάνεια προβολής, για την απο κοινού παρακολούθηση των βίντεο και των παρουσιάσεων.
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Καλτσάς (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.