Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές, αν και έρχονται σε καθημερινή σχεδόν επαφή με ψηφιακές εικόνες (κινητά, υπολογιστές κλπ), δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη μελέτης του τρόπου ψηφιοποίησής τους και γενικότερα μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στην έννοια αυτή. Το σενάριο με την κατάλληλη αφόρμηση θέτει κάποιους αρχικούς προβληματισμούς για το όφελος που θα προκύψει από τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος όπως το θέμα του μεγέθους των αρχείων εικόνας και η επακόλουθη διαχείρισή του, η επεξεργασία μιας εικόνας, τα λογισμικά επεξεργασίας κλπ. Επιπλέον, επειδή οι μαθητές είναι επιφυλακτικοί με το συγκεκριμένο θέμα εξαιτίας των δυσνόητων τεχνικών όρων που συνοδεύουν τα θέματα της ψηφιακής εικόνας ακόμη και σε απλά άρθρα, τονίζεται ότι η προσέγγιση του θέματος θα γίνει με λίγους, απλούς και κατανοητούς όρους και έτσι, πέρα από τη γνωστική τους προετοιμασία επιτυγχάνεται και η ψυχολογική τους προετοιμασία.

Ο στόχος του μαθήματος δεν είναι να δεχθούν οι μαθητές έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας, ούτε εξειδικευμένη εννοιολογική ή τεχνική ορολογία. Το σενάριο προτείνει δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και το επίπεδο των μαθητών, γι’αυτό και επιλέχθησαν εφαρμογές από το Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής και επίσης οικεία λογισμικά.

Η βασική αποστολή του σεναρίου και των φύλλων εργασίας είναι να καθοδηγήσει τους μαθητές στο μετασχηματισμό παλαιότερων γνώσεων, στην ανασκευή λανθασμένων αντιλήψεων και στην πρόσκτηση νέων γνώσεων με τρόπο ενεργητικό και συνεργατικό και επιπλέον όσο το δυνατόν αυτόνομο από τον εκπαιδευτικό, με τη δραστηριοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ψηφιακού περιεχομένου (Ζωγραφική των Windows, Word, διαδραστικές εφαρμογές στο Φωτόδεντρο). Οι ψηφιακές εφαρμογές επιλέχθησαν με βάση την εμπλοκή των μαθητών στην ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση, στην εύκολη χρήση τους και στην ενθάρρυνση της προσωπικής έκφρασής των μαθητών, στον τρόπο αναπαράστασης των υπό διδασκαλία εννοιών και στο διαδραστικό τους χαρακτήρα. Ανταποκρίνονται έτσι σαφώς στις θεωρίες μάθησης των γνωστικών θεωριών. Επιπλέον, οι δυνατότητες για δράση που προσφέρουν και η συμβολή τους στην ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου φανερώνουν και την προστιθέμενη αξία τους στην επίτευξη των στόχων του σεναρίου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων κινούνται συνεχώς σε ψηφιακά περιβάλλοντα τόσο εντός της σχολικής κοινότητας όσο και στην εξωσχολική τους ζωή και διαχειρίζονται πολλαπλές μορφές ψηφιακών πληροφοριών όπως το κείμενο, η εικόνα, ο ήχος και το βίντεο.  Με το παρόν σενάριο επιχειρείται η ερμηνεία και η κατανόηση μιας βασικής μορφής της ψηφιακής πληροφορίας που είναι η ψηφιακή εικόνα. Η υλοποίηση του σεναρίου στηρίζεται στη χρήση διαδραστικών δραστηριοτήτων που παρέχονται στο Ψηφιακό Αποθετήριο 'Φωτόδεντρο' και οι οποίες λειτουργούν ως νοητικοί συνεργάτες των μαθητών και στη χρήση των λογισμικών επεξεργασίας κειμένου και ζωγραφικής τα οποία αντιμετωπίζονται ως γνωστικά εργαλεία.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πολυμέσα > Εικόνα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ψηφιογραφικές και Διανυσματικές εικόνες
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Χαρακτηριστικά Ψηφιογραφικών εικόνων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Μέγεθος αρχείου εικόνας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις δύο βασικές κατηγορίες εικόνων στον υπολογιστή.
Να περιγράφουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά της ψηφιογραφικής εικόνας
Να καθορίζουν και να αλλάζουν το μέγεθος μιας ψηφιογραφικής εικόνας
Να δημιουργούν γραφικά με κατάλληλα λογισμικά
Να προβληματιστούν για το αν τα σύγχρονα μέσα αναπαριστούν πραγματικές εικόνες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ψηφιογραφική εικόνα, διανυσματική εικόνα, ανάλυση εικόνας, βάθος χρώματος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, Windows, Internet

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακή Εικόνα - Διερεύνηση με το Φωτόδεντρο και τη Ζωγραφική » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.