Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Προσχολική)

Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία

2 ώρες

Αξιολόγηση του προγράμματος

45λεπτά

Η αξιολόγηση είναι μία διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Το εκάστοτε παιδί έχει διαρκώς πρόσβαση στον φάκελό τους, όπου σε ειδική ενότητα τοποθετούνται οι ατομικές εργασίες του και φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές δράσεις, ώστε να μπορεί να αναστοχάζεται και να παρατηρεί την βελτίωσή του.

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εκάστοτε δράση τους ως προς τους στόχους της δράσης και επαναπρογραμματίζουν τις δραστηριότητες με βάση το αν πέτυχαν ή όχι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στο τέλος της συγκεκριμένης προσέγγισης μπορεί ο εκπαιδευτικός με δράσεις αξιολόγησης να διαπιστώσει αν τα παιδιά έχουν επιτύχει τους προσδοκώμενους στόχους και αν έχουν αποκτήσεις τις επιδιωκόμενες δεξιότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να έχουν την μορφή τόσο ατομικών εργασιών εικαστικής φύσεως, όσο και ομαδικών παιχνιδιών (θεατρικής, μουσικής ή/και φυσικής αγωγής).

Επιπλέον επιδιώκεται το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινότητα, αλλά και την εμπλοκή των γονέων στις σχολικές διαδικασίες. Θα προτεινόταν να παρουσιαστεί το μουσείο της τάξης, αλλά και το σύνολο των έργων των παιδιών σε μία έκθεση, που θα καλεστεί η κοινότητα (με κατασκευή προσκλήσεων και αφισών). Ταυτόχρονα είναι πιθανό από την ενασχόληση με τα διάφορα θέματα να προκύψει και η σχολική γιορτή της λήξης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΙΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4221