Δημιουργία animation με το GIMP και εφαρμογής πολυμέσων με το Wink

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Δημιουργία animation με το GIMP και εφαρμογής πολυμέσων με το Wink

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 3 διδακτικές ώρες. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και η πρότερη εμπειρία τους πάνω στην επεξεργασία εικόνας με παραπλήσια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας θα αξιολογηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να προσαρμόσει τον χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλογής: «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α τάξης γενικού Λυκείου και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.2: Επεξεργασία εικόνας, σχεδίου, βίντεο και δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών της 1ης Θεματικής ενότητας «Υλικό - Λογισμικό και εφαρμογές». Σύμφωνα με το ΠΣ το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής. Στο πλαίσιο των ποικίλων εργαστηριακών δραστηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία αρχείου GIF
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Καταγραφή οθόνης με το πρόγραμμα Wink
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τροποποίηση flash αρχείου με το Wink
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργία βίντεο παρουσίασης με το Wink
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση των παρουσιάσεων των ομάδων
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να δημιουργούν (με το Gimp) αρχείο animation τύπου GIF από ένα δοσμένο σύνολο εικόνων.
Να καταγράφουν (με το Wink) την οθόνη του υπολογιστή τους σε ένα αρχείο βίντεο.
Να περιγράφουν τη σχέση fps (frames per second), ποιότητας και μεγέθους ενός αρχείου βίντεο.
Να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής εργασίας.
Να αναπτύξουν προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
gif, animation, video, screen capture,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας απαιτείται η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής όπου σε κάθε υπολογιστή θα αντιστοιχεί μια δυάδα μαθητών/τριών. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε όλο το ηλεκτρονικό υλικό του σεναρίου να είναι διαθέσιμο “off line” οπότε η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι προαιρετική για τους υπολογιστές των μαθητών. Ο υπολογιστής του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ηχεία και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο για την “on the fly” επίδειξη (youtube: αναζήτηση και αναπαραγωγή) ή παρουσίαση πληροφοριών (Wikipedia), όπου και όταν κριθεί σκόπιμο από τον εκπαιδευτικό (π.χ στο πλαίσιο της αφόρμησης)
Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση των λογισμικών GIMP και Wink και να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας ένας φάκελος με τα αρχεία εικόνων που θα επεξεργαστούν οι μαθητές/τριες, τα αρχεία βίντεο που θα αναπαράγουν, καθοδηγούμενοι πάντα από το φύλλο εργασίας που θα τους διανεμηθεί.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προβολικό συνδεδεμένο με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού ή λογισμικό διαμοιρασμού οθόνης για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρουσιάζει, όποτε κρίνει, στοχευμένες ενέργειες στο περιβάλλον εργασίας των δυο λογισμικών αλλά και να αναπαραχθεί ο βίντεο οδηγός (tutorial) με τη λειτουργία του προγράμματος Wink, όπως προβλέπει το σενάριο.
Δημιουργός Σεναρίου: Λουκάς Κουκουτσίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία animation με το GIMP και εφαρμογής πολυμέσων με το Wink» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.