Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με το παρόν ψηφιακό σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές να ενεργοποιηθούν γύρω από θέματα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, την αξιοπιστία της πληροφορίας και των πηγών καθώς και τη χρήση του. Πιο συγκεκριμένα, θίγονται τα θέματα της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, αξιοπιστίας των πηγών, πνευματικών δικαιωμάτων της λογοκλοπής και της αξιολόγησης ιστοσελίδων. Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσουν μέσω των δράσεων νέους γραμματισμούς, όπως τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων και καταγραφής καθώς και αναφοράς πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο σημερινό σύγχρονο και διαρκώς αναπτυσσόμενο κόσμο το διαδίκτυο λογίζεται πλέον ως ένα σημαντικό εργαλείο για την καθημερινή εργασία των ανθρώπων και ειδικά η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μια πολύτιμη πηγή και μορφή μάθησης, συνεργασίας, διερεύνησης και επικοινωνίας τόσο για τους μαθητές όσο και τους δασκάλους. Όμως η εποικοδομητική διαχείριση του τεράστιου όγκου των  πληροφοριών που παρέχεται καθώς και η προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την ορθή και αποτελεσματική χρήση του μέσου είναι πρακτικά αναποτελεσματική χωρίς την υιοθέτηση συγκεκριμένης διδακτικής μεθόδου καθώς και χρήσης ειδικών εργαλείων, που επιτρέπουν την έρευνα και τον εντοπισμό των επιθυμητών και αξιόπιστων γνωστικών στοιχείων για την μάθηση.  Επιπλέον η χρήση πηγών και πληροφοριών που προστατεύονται από κάποιου είδους πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να επισημανθεί στη διδασκαλία ώστε οι μαθητές να αναφέρουν σε κάθε περίπτωση την πηγή της πληροφορίας που χρησιμοποίησαν. Στα θέματα αυτά αρκετές έρευνες τόνισαν ότι η «δημιουργικότητα» στη σχέση των παιδιών όχι απλώς με το Διαδίκτυο αλλά γενικότερα με τις Νέες Τεχνολογίες  δεν έχει σχέση μόνο με την τεχνική τους εξοικείωση, αλλά και την ικανότητά τους να τα αντιμετωπίζουν με προβληματισμό και κριτική σκέψη. Ένα τέτοιο επίτευγμα ξεπερνά ασφαλώς την απλή διδασκαλία και εξοικείωση με τις ΤΠΕ και έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το σύνολο της η μάθηση στη χώρα και στην κοινωνία.

Βιβλιογραφία

Ασλανίδου Σ., Οικονόμου Α. (2006), Nέoι και διαδίκτυο: χρήση και πρακτικές στο σχολείο, 5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ.

Καράμηνας, Ι., (2001), Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας», περ. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 59-60, Αθήνα .

Μακράκης, Β., (2000), Υπερμέσα στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα.

Χρήστου, Χ., (2000), Εκπαίδευση και υπολογιστική τεχνολογία: Μια σχέση συμφωνίας και συμφιλίωσης, Εφημ. Τα Νέα, 25/10/2000.Χρονοπούλου, Α.- Γιανόπουλος, Κ., «Διαδίκτυο και διδακτική: Ο Η/Υ στη διδασκαλία», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 115, Αθήνα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναρξη-Διαγνωστικό Στάδιο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου
Μελέτη Θέματος-Εργασία σε ομάδες
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
Επίλυση Προβλήματος
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
Πνευματικά Δικαιώματα και Λογοκλοπή
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου
Αναστοχασμός -Αποτίμηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν να αξιολογούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης
Να διαμορφώσουν μια θετική, αλλά και ταυτόχρονα κριτική στάση απέναντι στο διαδίκτυο
Να μάθουν τρόπους και μέσα, ώστε να αποφεύγουν αρνητικές καταστάσεις και βιώματα στο διαδίκτυο
Nα αναπτύξουν σεβασμό για τα πνευματικά δικαιώματα και να αποφεύγουν την λογοκλοπή
Να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης και ανακάλυψης πηγών και πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, αξιολόγηση, Πνευματικά Δικαιώματα, Πληροφορία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Πίνακας, Εργαστήρι Πληροφορικής, Προβολικό

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χρήση του Διαδικτύου από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).