Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες

Δημιουργία και διαμοιρασμός εκπομπής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3.pdf

Στην παρούσα φάση οι μαθητές συνθέτουν την 15λεπτη εκπομπή με τη βοήθεια των εργαλείων ΤΠΕ που έχουν στη διάθεσή τους. Έπειτα, ανά  ομάδες γράφουν ένα  άρθρο ως πρόσκληση σε άλλα σχολεία για τη μετάδοση της εκπομπής μας,  σχεδιάζουν  ένα  έξυπνο  λογότυπο  για  την  προώθηση  της  συνεργασίας  μας  και  για  το κάλεσμα   και  άλλων  σχολείων.  Στη  συνέχεια,  επεξεργάζονται  τη  φωτογραφία  στο   picasa, δημοσιεύουν  στο  ιστολόγιο  του  European  School  Radio  την  ανάρτηση  και,  τέλος,  συνθέτουν  τα  τρία μέρη της εκπομπής στο Audacity και και αναλαμβάνουν την ώρα μετάδοσης ζωντανά. Η ίδια διαδικασία γίνεται και στο άλλο σχολείο για να προκύψει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων και να επικοινωνήσουν στην επόμενη φάση ζωντανά. Οι μαθητές αμφότεροι προετοιμάζονται για τα κουίζ, για να παίξουν κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης.

 


Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1102