Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η πρακτική αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα της νέας μάθησης, η οποία θέλει το μαθητή να δρα ως ενεργός πολίτης και να συμμετέχει στον κοινωνικό μετασχηματισμό. Νέες δεξιότητες που ενισχύονται από την εταιρική κουλτούρα και διασχολική συνεργασία, όπως η πρωτοβουλία, η αυτονομία, η ευελιξία, η καινοτομία, οι διαπροσωπικές ικανότητες, η διαπολιτισμική επικοινωνία και διασύνδεση έρχονται για να εκπληρωθούν μέσα από τη δομή της τυπικής μάθησης και των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσα από τη διεξαγωγή του παρόντος σχεδίου δράσης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα ορίστηκε ως η δυνατότητα ή μη ο μαθητής να αποτελέσει κλειδί στην παραγωγή της γνώσης σχετικά με το περιβαλλοντικό ζήτημα της απειλής του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας της υπεραλίευσης. Ερευνήθηκε η ανταπόκριση του κάθε μαθητή στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ακροατών του μαθητικού ραδιοφώνου τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρωπαϊκά και μετρήθηκε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά η ενεργοποίηση του μαθητικού δείγματος που έλαβε μέρος στο εκπαιδευτικό σενάριο αυτό μέσα από τη συστηματική αξιολόγηση, όπως διέπεται από τις αρχές της έρευνας μάθησης. Έτσι, επιχειρήθηκε η καινοτόμα εφαρμογή μεθόδων της "Νέας Μάθησης" όπως αποκρυσταλλώνεται στην έννοια της παρούσας διασχολικής συμπεριληπτικής και συνεργατικής εκπαίδευσης, του πολιτειακού πλουραλισμού και της συνεργιστικής ανατροφοδότησης αποτελεί βάση παιδαγωγική που τεκμηριώνει ισχυρά τη σημαντικότητα των προϊόντων της γνώσης που προκύπτουν από τη δράση. (Kalantzis M, Cope B, 2013)

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Καταιγισμός ιδεών- Αρχική αξιολόγηση με ερεθίσματα
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Συνέντευξη - Απομαγνητοφώνηση- Σύνθεση εκπομπής
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Δημιουργία και διαμοιρασμός εκπομπής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Τηλεδιάσκεψη και παιχνίδι- κουίζ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Μελέτη πεδίου- Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη- Πεδίο
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τι είναι υπεραλίευση και ποια η έκταση του προβλήματος στις ευρωπαϊκές θάλασσες
Να ευαισθητοποιηθούν στο περιβαλλοντικό ζήτημα της υπεραλίευσης και της καταστροφής του γόνου
Να διευρύνουν την αναγνωστική ικανότητά τους μέσω της αφήγησης στη ραδιοφωνική τους εκπομπή
Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης μέσω χρήσης εργαλείων web 2.0
Να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από τη διαδικασία της ηχογράφησης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδικτυακό ραδιόφωνο, υπεραλίευση, European School Radio, μιντιακός και ψηφιακός γραμματισμός, εκπαιδευτικό σενάριο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στη σχολική αίθουσα με φορητό εργαστήριο. Κάθε ομάδα δουλεύει σε έναν
υπολογιστή (laptop), το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το ασύρματο διαδίκτυο και ενημερωμένο με
διάφορα λογισμικά γενικής χρήσης (ανοιχτά έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης και
φόρμα Google Drive, πρόγραμμα ηχογράφησης Audacity, πρόγραμμα μετάδοσης εκπομπής
Mixxx, διαδραστικά επικοινωνιακά εργαλεία: Skype).
Η αίθουσα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με έξι φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτή, σαρωτή και βιντεοπροβολέα για την
παρουσίαση της εργασίας, μικρόφωνο, ηχεία, web­camera.

Δημιουργός Σεναρίου: Ευτυχία Τούλιου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την υπεραλίευση στην Ευρώπη» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.