Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)

Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τι θα κερδίσουν οι συμμετέχοντες από τη μαθησιακή δραστηριότητα; 

- Να συμμετέχουν σε διερευνητική-βιωματική μάθηση.

- Να ενεργοποιούν την κατασκευή της γνώσης, μέσω μιας δυναμικής ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.

- Αυτενέργεια και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.

- Εμπειρία διαφορετικής μεθόδου διδασκαλίας, ενεργός συμμετοχή, επικοινωνία και ευθύνη για τη συνεργατική εργασία.

Τι είδους εμπειρία μάθησης θα προκαλέσει αυτό το κέρδος; 

- Σερφάροντας στο διαδίκτυο για την απόκτηση πληροφοριών με κριτική και αξιολογική αποτίμηση της έρευνάς τους.
 
- Μέσω της Δημιουργικής Γραφής (χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου).

- Brainstorming (π.χ. εννοιολογικός χάρτης, πίνακας ανακοινώσεων, διαδραστική αφίσα ...)

- Πειραματιζόμενοι με λογισμικό γενικής χρήσης (όπως το Microsoft Office, Windows Movie Maker κ.λπ.) και με εφαρμογές Web 2.0: αυτό δημιουργεί κίνητρα για ενεργοποίηση.

- Οn-line πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης, η οποία εφοδιάζει τους χρήστες με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ένα εργαλείο για τη δημιουργία του (π.χ. Edmodo, Moodle).

- Οι εργασίες τους δημοσιεύονται στο blog, wiki, google sites, facebook, twitter κ.λπ., και δέχονται ανατροφοδότηση (με την ανταλλαγή σχολίων, κρίσεων και ιδεών με τους συμμαθητές από το σχολείο τους και άλλα σχολεία), στο πλαίσιο της ευρύτερης σχολικής και online κοινότητας.

- Θεατρική-βιωματική προσέγγιση και έκφραση.

Ποιοι δείκτες περιμένετε να τηρηθούν ως απόδειξη ότι έχουν επιτύχει αυτό το κέρδος; 

- Να διασταυρώνουν και να αξιολογούν, προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που θα αποτελέσουν το δομικό υπόβαθρο της εργασίας τους.

- Να κινητοποιούν τη σκέψη τους στο να διαμορφώνουν, να σχεδιάζουν, να επινοούν, να συνδυάζουν γνώσεις με εμπειρίες, μέσω της Δημιουργικής Γραφής.

- Brainstorming - Καταιγισμός Ιδεών: Αυτό τους επιτρέπει να «ξεκαθαρίζουν» τη σκέψη τους, να ενσωματώνουν τις νέες γνώσεις στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, να κατανοούν συλλογισμούς και σύνθετα γνωστικά σχήματα, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη τους, και να μαθαίνουν με έναν οπτικό τρόπο.

- Οι δραστηριότητες που τους δίνονται ενισχύουν την ενσυναίσθησή τους, την ικανότητα να παράγουν δημιουργικό και κριτικό λόγο, και το καλλιτεχνικό ένστικτο.

- Συνεχής διάλογος, συνεργασία, επικοινωνία, ενίσχυση εμπιστοσύνης, σεβασμός των απόψεων, σύνδεση των αποκτημένων δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού με τις νέες δεξιότητες κριτικού γραμματισμού, «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν" -> αυτό σημαίνει αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον και συμμετοχικό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές δεν έχουν και τόσο μεγάλη επαφή με την ποίηση, αλλά ενδιαφέρονται να την ενσωματώσουν στη ζωή τους, είτε διαβάζοντας συστηματικά ποιητικές δημιουργίες, είτε δημιουργώντας τις δικές τους ποιητικές εκφράσεις.

Προσφέρεται μια ουσιαστική επαφή με την Ελληνική Ποίηση, που θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν, να διερευνήσουν και να βελτιώσουν τους εαυτούς τους. Να εκφράσουν τις εμπειρίες τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους, έτσι ώστε να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό (τη σχολική και την τοπική κοινότητα) μια θεατρική-βιωματική προσέγγιση.

Εν κατακλείδι, η μαθησιακή δραστηριότητα θα τους βοηθήσει να πλησιάσουν την ποίηση, όπως τη βιώνουν και την αισθάνονται. Όλα αυτά, με τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και αυτενέργειας.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι Έλληνες Ποιητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους...
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο: τάξη και εργαστήριο υπολογιστών. Σπίτι.
Οι Έλληνες Ποιητές σε ένα νέο διάλογο...
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο: τάξη και εργαστήριο υπολογιστών. Σπίτι.
Οι Έλληνες Ποιητές μάς ενθαρρύνουν...
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο: τάξη και εργαστήριο υπολογιστών. Σπίτι.
Διδακτικοί Στόχοι
Να διερευνήσουν, μέσα από την ποίηση, τους εαυτούς τους και να εκφράσουν εμπειρίες-συναισθήματα.
Συγκέντρωση και κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών, αξιοποιώντας ως εργαλείο τις ΤΠΕ.
Συνεργασία, Συζήτηση, Επικοινωνία, Κατανόηση, Ενσυναίσθηση, μέσω της Ποίησης.
Να διευρύνουν τις νέες γνώσεις τους και να δημιουργούν, αναπτύσσοντας τα ταλέντα τους.
Συνεχής Ανατροφοδότηση και Αλληλεπίδραση (σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης - σε θεατρική παράσταση)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ποίηση, Έλληνες Ποιητές, δημιουργία, γνώση, μεταγνώση, διάδραση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ρυθμίσεις: Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης συμβαίνει (και οι περισσότερες από τις δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν): το πρωί στο σχολείο, στην τάξη και το εργαστήριο ΤΠΕ - το απόγευμα ή το βράδυ στο σπίτι.

(Και, αν εφαρμοστεί ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων [Πολιτιστικών Θεμάτων], το απόγευμα στο σχολείο).

Θα εργαστούμε ατομικά ή ομαδικά ή με σύγχρονη - ασύγχρονη web συνεδρία: μέσω e-mail, google hangout, facebook, skype, συνεργατικά έγγραφα, wiki...

Αντικείμενα: Internet Connection (Adsl), PCs, Laptops, Netbooks, Tablets, Mobile Phones, Interactive Whiteboards, Video Projector, TV, VideoCamera, WebCam, Video Player, Audio CD-DVD-Mp3 Player, PhotoCamera - Educational Learning Platform (Edmodo, Moodle...), Web Pages (Wiki, Blog, WordPress, Google Sites...), E-mail, Social Media (Facebook, Twitter...), Skype, GeneralUse Software, Web 2.0 Tools - Literary and WebMuseums sites.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.