Δικτυωμένοι: Βασικές Γνώσεις για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δικτυωμένοι: Βασικές Γνώσεις για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές θεμελιώδεις γνώσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού αλλά και των μηχανών αναζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανίχνευση των λανθασμένων αναπαραστάσεων που συστηματικά σχηματίζουν οι μαθητές και την άρση τους μέσω γνωστικών συγκρούσεων, ώστε τελικά να αποκτήσουν μια λειτουργική εικόνα της δομής του διαδικτύου και των υπηρεσιών του.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές χρησιμοποιούν καθημερινά τον Παγκόσμιο Ιστό, όπως και άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Ωστόσο, φαίνεται (και τεκμηριώνεται από εκτενή σχετική βιβλιογραφία) ότι έχουν πολύ συχνά εντελώς λανθασμένες αναπαραστάσεις ως προς τη δομή και τη λειτουργία του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού αλλά και τη σχέση ανάμεσά τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ενεργοποίηση και Ανίχνευση Αναπαραστάσεων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με Βιντεοπροβολέα ή Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργασία στο Σπίτι: Παρακολούθηση Βίντεο
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σπίτι
Συζήτηση στην Τάξη
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με Βιντεοπροβολέα ή Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Πειραματισμός με Δικτυακό Λογισμικό και Αξιολόγηση
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του διαδικτύου.
Να περιγράφουν τα συστατικά και τη λειτουργία του παγκόσμιου ιστού.
Να διαφοροποιούν ανάμεσα στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, κυρίως δε τον παγκόσμιο ιστό.
Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου ως αποτέλεσμα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ υπολογιστών.
Να διαφοροποιούν τις μηχανές αναζήτησης από τον παγκόσμιο ιστό και να περιγράφουν τη λειτουργία τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, μηχανές αναζήτησης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, Εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό (φυλλομετρητές, traceroute, wireshark, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Μπουκέας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δικτυωμένοι: Βασικές Γνώσεις για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.