Επίσκεψη στην Αχειροποίητο

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Προσχολική)

Επίσκεψη στην Αχειροποίητο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο ψηφιακό αυτό θα επιχειρήσουμε να σχεδιάσουμε «επί χάρτου» ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επίσκεψης στο ναό, όπως αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί από μια τάξη νηπιαγωγείου, σε συνδυασμό με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου, όσον αφορά στον πολιτισμό, καθώς και τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Λαμβάνοντας υπόψη μας την πληθώρα δραστηριοτήτων, που προσφέρει το συγκεκριμένο μνημείο, επιλέξαμε να εστιάσουμε την εκπαιδευτική μας δράση γύρω από τα ψηφιδωτά του ναού, θεωρώντας πως πρόκειται για ένα πεδίο δράσης, το οποίο ενδιαφέρει τα παιδιά, τόσο λόγω της εικαστικής φύσης του, αλλά και γιατί, μέσα από την παρατήρηση των ψηφιδωτών, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην τέχνη της εποχής, καθώς και στα ήθη της παλαιοχριστιανικής κοινωνίας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στα πλαίσια αυτού του ηφιακού σεναρίου θα ασχοληθούμε με τον ιδιαίτερο ρόλο των μνημείων στο ευρύ κοινωνικό σύνολο και με το κατά πόσο μπορεί η προσχολική εκπαίδευση να συντελέσει στη διαμόρφωση πολιτών, που να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την παρουσία των μνημείων στο περιβάλλον τους και να αναπτύξουν μια στάση σεβασμού, απέναντι σε αυτά.

Από τη δημιουργία μιας στενής σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και στα μνημεία του κάθε τόπου, ωφελείται ιδιαίτερα η εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς της δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα «εργαλείο», έναν παράγοντα, που κάνει την προσέγγιση των ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, από μέρους των παιδιών, πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.

Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός, ως εμψυχωτής αυτής της εκπαιδευτικής δράσης, οφείλει να θυμάται πως η επίσκεψη δεν θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα μιας άσκοπης και ανοργάνωτης περιδιάβασης σε κάποιο μνημείο, αλλά μιας περιπέτειας, ενός παιχνιδιού με στόχο. Μέσα από μια τέτοιου είδους εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να προκύψει γνώση και έμπνευση για το σχεδιασμό πρωτότυπων δραστηριοτήτων, συζητήσεων και μαθησιακών προβλημάτων. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δυσκολία που συναντούν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής, ως προς την αναζήτηση μιας γέφυρας, ανάμεσα στα παιδιά και στα μνημεία.

Στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε να ασχοληθούμε με έναν παλαιοχριστιανικό ναό της Θεσσαλονικής, την Αχειροποίητο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
προετοιμασία στην τάξη πριν την επίσκεψη
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
στην αίθουσα του νηπιαγωγείου - τάξη
επίσκεψη στην Αχειροποίητη
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
στο μνημείο - επίσκεψη στην Αχιροποίητο
δραστηριότητες στην τάξη μετά την επίσκεψη
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
στην αίθουσα του νηπιαγωγείου - τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να προετοιμάσει ο εκπαιδευτικός τα παιδιά για την επίσκεψη
Καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης των παιδιών
Να εμπεδώσουν τα παιδιά όσα είδαν και έμαθαν, να προβληματιστο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αισθητική αγωγή, επίσκεψη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μνημείο, ψηφιδωτά,
Υλικοτεχνική υποδομή
φωτογραφική μηχανή, φωτογραφίες από την Αχειροποίητο και σχετικά βιβλία, ψηφιδωτά, χαρτιά και μαρκαδόροι, ξύλα - κόλλες και ψηφίδες για κατασκευή ψηφιδωτού, επίσκεψη στο μνημείο

Δημιουργός Σεναρίου: KATEΡΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Επίσκεψη στην Αχειροποίητο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.