Η έννοια της πιθανότητας

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της πιθανότητας

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό επιχειρείται αρχικά να συσχετιστεί η έννοια της πιθανότητας με αυτήν της σχετικής συχνότητας ενός ενδεχομένου σε ένα πείραμα τύχης. Στη συνέχεια επιδιώκουμε να κατανοήσουν οι μαθητές τον κλασικό ορισμό πιθανότητας μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία μάθησης όπως το πρόγραμμα Excel, αλλά και τα διαδραστικά εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα "Αίσωπος". Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, ωστόσο με κατάλληλη τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και στην αντίστοιχη ενότητα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η έννοια της πιθανότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας πιθανοτήτων. Στο σενάριο αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της πιθανότητας μέσω μίας σημαντικής έννοιας της στατιστικής, της σχετικής συχνότητας. Η κατανόηση της προσέγγισης αυτής οδηγεί αρχικά στον νόμο των μεγάλων αριθμών και στη συνέχεια στον κλασικό ορισμό πιθανότητας. Το σενάριο ολοκληρώνεται με απλές εφαρμογές του κλασικού ορισμού πιθανότητας, καθώς και με μία προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα των ισοπίθανων απλών ενδεχομένων στη χρήση του κλασικού ορισμού πιθανότητας.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν στοχεύει σε αποδείξεις αλλά στη νοηματοδότηση της έννοιας της πιθανότητας και στην αιτιολόγηση της συνάφειάς της με το όριο της σχετικής συχνότητας όταν το πλήθος των επαναλήψεων του πειράματος τείνει στο άπειρο. Στο σενάριο εφαρμόζονται μέθοδοι διερευνητικής μάθησης στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν σε ομάδες των 2 ατόμων (με εξαίρεση τη Φάση 4, στην οποία οι μαθητές εργάζονται ατομικά).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μαθηματικά (ΔΕ) > Στατιστική - Πιθανότητες > Πιθανότητες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σχετική συχνότητα και Πιθανότητα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή σχολική τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα
Νόμος των μεγάλων αριθμών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή σχολική τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα
Κλασικός ορισμός πιθανότητας
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή σχολική τάξη με χρήση φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα
Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών ή σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Η διερεύνηση της σχέσης της σχετικής συχνότητας ενός ενδεχομένου και της έννοιας της πιθανότητας.
Οι μαθητές να επιλύουν απλά προβλήματα χρησιμοποιώντας τον κλασικό ορισμό πιθανότητας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πιθανότητα, νόμος των μεγάλων αριθμών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές, excel, word, βιντεοπροβολέας, φύλλα εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: Ανδρέας Λύκος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της πιθανότητας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.