ΑΙΜΑ

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αναπτύχθηκε με βάση το μοντέλο διερευνητικής μάθησης 7Ε {βλ. Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher, 70 (6), 56-59}. Σύμφωνα με το μοντέλο η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει 7 στάδια:

Εμπλοκή με το πρόβλημα (Engage): Εμείς το αναφέρουμε ως Eνεργοποίηση. Αμεσα συνδεδεμένο είναι και το δεύτερο στάδιο που μπορεί και να προηγηθεί και αφορά στην ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών (εσφαλμένων αντιλήψεων) των μαθητών και γενικά στην ανίχνευση των προηγούμενων γνώσεών τους σχετικά με το πρόβλημα που εξετάζουμε (Elicit).

Τρίτο στάδιο η Εξερεύνηση (Explore). Εμείς το ονομάζουμε «Εισαγωγή νέων όρων». Σε αυτό το στάδιο συνήθως οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ορολογία, καταγράφουν δεδομένα, σχεδιάζουν ενέργειες και μοιράζονται ευρήματα.

Τέταρτο στάδιο η Εξήγηση (Explain). Εδώ γίνεται η Εξήγηση των αποτελεσμάτων και η αποσαφήνιση των εννοιών.

Πέμπτο στάδιο η εκτενέστερη επεξεργασία (Elaborate). Σε αυτό το στάδιο γίνεται περαιτέρω διευκρίνιση των εννοιών και ξεκαθαρίζεται καλύτερα η νέα γνώση. Εμείς ονομάζουμε τη φάση αυτή στο σενάριό μας ως Επιλέον Επεξηγήσεις – Διευκρινίσεις.

Εκτο στάδιο η Αξιολόγηση (Evaluation) που μπορεί να είναι διαμορφωτική-ενδιάμεση ή τελική.

Στο τελευταίο στάδιο μπορεί να γίνει εφαρμογή των γνώσεων σε νέους τομείς και να προκύψουν νέες ερωτήσεις και νέα διερεύνηση ώστε να γίνει πραγματική εμπέδωση. Εμείς θα το ονομάσουμε Επέκταση της γνώσης (Extent).

Οι στόχοι που αναφέρονται αλλά και επιπλέον στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή αλλά και μέσω της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα «Αίσωπος» με δραστηριότητες που κατευθύνονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας.

Να σημειώσουμε ότι επειδή η πρότασή μας αφορά σε σενάριο δύο ωρών, οι παραπάνω φάσεις επαναλαμβάνονται (όχι όλες αναγκαστικά) καθώς κάθε ώρα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω φάσεις.

Τέλος επειδή η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει την ανάπτυξη μόνο 5 (πέντε) φάσεων συνολικά, οι ενέργειες-δραστηριότητες που προτείνονται την πρώτη διδακτική ώρα και οι ενέργειες που προτείνονται τη δεύτερη διδακτική ώρα αναφέρονται μαζί σε κάθε φάση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Θα αναλυθεί ο ρόλος του αίματος στον άνθρωπο. Η προσπάθεια αποσκοπεί ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τη σημασία του αίματος στην άμυνα του οργανισμού, στη μεταφορά των ουσιών και γενικότερα στην ομοιόσταση.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ενεργοποίηση-ανίχνευση προηγούμενων γνώσεων
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Εισαγωγή νέων όρων
28λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο -Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Εξήγηση και αποσαφήνιση εννοιών
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
Επιλέον Επεξηγήσεις – Διευκρινίσεις
13λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
Αξιολόγηση-Επέκταση
14λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο - Σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τη σημασία του αίματος στον άνθρωπο.
Να διακρίνουν τα συστατικά του αίματος και να εξηγούν, τον ρόλο του καθενός.
Να αναλύουν μία εξέταση αίματος και να διατυπώνουν υποθέσεις για τα αποτελέσματά της (Λευκά,...κλπ).
Να αναφέρουν τις ομάδες αίματος και Rhesus και να τις συσχετίζουν με τη δυνατότητα μεταγγίσεων.
Να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της αιμοδοσίας και της προσφοράς αίματος/πλάσματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, λευκοκύτταρο, πλάσμα αίματος,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΑΙΜΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).