Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες

Δημιουργία χρονογραμμής γεγονότων εικονομαχίας

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
koino_fe1.doc

Οι μαθητές με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου δημιουργούν χρονογραμμή των γεγονότων του 7ου - 9ου αι. χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων. Ο εκπαιδευτικός τούς ζητά να εντοπίσουν την κορύφωση διαμάχης εικονόφιλων - εικονομάχων και να τη συνδυάσουν με τα γεγονότα της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου.

Στη συνέχεια οι μαθητές εντοπίζουν τους πρωταγωνιστές των δύο φάσεων της Εικονομαχίας (έναρξη και λήξη) και εξάγουν συμπεράσματα ως προς το φύλο και την ιδιότητα των πρωταγωνιστών με τη βοήθεια ενός πίνακα στο Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, όπου θα καταγράφονται οι φάσεις, οι χρονικές περίοδοι και οι πρωταγωνιστές.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2138