Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε: α) να διερευνήσουν και να μάθουν - μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης- τις αιτίες της εικονομαχίας, β) να μπορέσουν να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα της εποχής εκείνης μέσω της έρευνας και της αξιολόγησης πληροφοριών από πηγές εκείνης της εποχής και μέσω της διασταύρωσης των πληροφοριών τους, γ) να αποτυπώσουν σε διάφορα κειμενικά είδη τα αίτια και τις συνέπειες της σύγκρουσης εικονομάχων και εικονόφιλων, καθώς και το πώς "μεταφράζεται" στον σύγχρονο κόσμο η νίκη των εικονόφιλων και τέλος, δ) να βιώσουν, μέσα από τη διαδικασία της ενσυναίσθησης, την ένταση και τον φανατισμό της εποχής εκείνης και την αναγκαιότητα της συμφιλίωσης. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές:

α) να διερευνήσουν τα αίτια της εικονομαχίας και τις θέσεις των δύο πλευρών και να αξιολογήσουν τις συνέπειες της εικονομαχίας και

β) να συνδυάσουν τις σύγχρονες πρακτικές λατρείας και τις ορθόδοξες θρησκευτικές τελετές με την τελική επικράτηση των εικονόφιλων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργία χρονογραμμής γεγονότων εικονομαχίας
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
Καταγραφή επιχ/των των 2 πλευρών // αγώνας λόγων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
Χωρισμός σε ομάδες & συμπλήρωση φύλλων εργασίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Δραματοποίηση σύγκρουσης και συμφιλίωσης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Διερεύνηση αιτιών και αξιολόγηση συνεπειών εικονομαχίας μέσω πηγών
Κατανόηση ιστορικού ρόλου των δύο πλευρών μέσω πολυπρισματικότητας και ενσυναίσθησης
Διερεύνηση επίδρασης της νίκης των εικονόφιλων στον σύγχρονο χριστιανικό κόσμο (πρακτικές λατρείας)
Αναγνώριση διαφορετικών τεχνοτροπιών στη σύλληψη του Θείου
Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στην πρόσληψη των πληροφοριών από τις ιστορικές πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Εικονομαχία, εικονομάχοι, εικονόφιλοι, φάσεις Εικονομαχίας, ανεικονικές αντιλήψεις, αναστήλωση εικόνων,
Υλικοτεχνική υποδομή
ΗΥ σχολικού εργαστηρίου, προβολικό μηχάνημα και οθόνη προβολής, φωτογραφική μηχανή

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.