Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε

3 ώρες

Καταγραφή επιχ/των των 2 πλευρών // αγώνας λόγων

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
koino_fe2.doc

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους εικονόφιλους και τους εικονομάχους. Η κάθε πλευρά διερευνά και αξιοποιεί τις αντίστοιχες πηγές του σχολικού βιβλίου με σκοπό την αποδελτίωση και την καταγραφή των επιχειρημάτων των εικονόφιλων και των εικονομάχων. Τα επιχειρήματα και των 2 πλευρών διαβάζονται στην τάξη και κρίνονται από την ολομέλεια ως προς την πειστικότητά τους. Με βάση τα επιχειρήματα που συγκεντρώθηκαν, καταγράφονται συνθήματα υπέρ και κατά των εικόνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στη δραματοποίηση της σύγκρουσης μέσω της τεχνικής της προπαγάνδας (ΦΑΣΗ 5). Ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος μπορεί να ακολουθήσει αγώνας λόγων μεταξύ των δύο πλευρών.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Κουτρούλα (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικόνες: τι (δεν) λατρεύουμε, τι τιμάμε, τι προσκυνούμε» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2139