Δημιουργώ το δικό μου Wiki

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργώ το δικό μου Wiki

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παραπάνω εκπαιδευτικό σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την πλατφόρμα Wikispaces και την δημιουργία ενός ιστότοπου. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές καλούνται  όσον αφορά το γνωστικό αντικέιμενο του σεναρίου :

  • Να ανακαλύψουν την πλατφόρμα wikispaces
  • Να δημιουργήσουν ιστοσελίδες
  • Να εισάγουν κείμενο, εικόνα και βίντεο
  • Να δημιουργήσουν μενού περιήγησης

Θεωρητικό/Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιούμε πολλές διδακτικές στρατηγικές. Θέτουμε τους μαθητές σε ομάδες 2-3 ατόμων για να προωθήσουμε την συνεργατική μάθηση. Κάθε ομάδα αναπτύσσει το δικό της wiki με οδηγίες και δραστηριότητες που δίνονται στα φύλλα εργασίας. Με την μαθητοκεντρική διδασκαλία κάθε ομάδα αναπτύσσει στον υπολογιστή το δικό τους wiki.  Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και μέσω της όλο και μικρότερης συμμετοχής και παρέμβασης του εκπαιδευτικού οι μαθητές ενεργούν πιο “αυτόνομα” [1].Συγκεγκριμένα επισημαίνεται ότι "τα wiki επιτρέπουν να γίνει η μάθηση περισσότερο μαθητο-κεντρική και δημοκρατική, καθώς, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, να επεξεργάζεται τις δημοσιεύσεις, να αλλάζει ή να συμπληρώνει τα κείμενα άμεσα, όπως αποδεικνύεται και από τους Ruth και Houghton(2009) . Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους, και επομένως ο καθένας μπορεί να τα αξιολογήσει, να συζητήσει, να τα αλλάξει [2]".

Βασικά κάθε ομάδα στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας  πρέπει να δημιουργήσει ή να αλλάξει  ιστοσελίδες με βάση αυτά που ζητούνται στην αρχή κάθε φάσης. Με βάση την στρατηγική της συλλογικής κατασκευής και συγκεκριμένων στόχων [3] θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σαφές και τεκμηριωμένο μαθησιακό τρόπο για τον σχεδιασμό ενός ιστότοπου.

Τεχνικές διδασκαλίας που υιοθετούνται είναι η συζήτηση αρχικά για site που έχουμε συναντήσει βασισμένα σε wikispace πλατφόρμα (π.χ. wikispace), η επίδειξη με τον βιντεοπροβολέα δίνοντας παραδείγματα επεξεργασίας ιστοσελίδας και η πρακτική άσκηση με την μέθοδο (learning by doing).[4]

Για την αξιολόγηση των μαθητών χρησιμοποιείται και το αποτέλεσμα δηλαδή το wiki που πρέπει να δημιουργήσουν, ερωτήσεις κατανόησης αλλά και ασκήσεις στο τέλος κάθε φάσης σχετικά με δυνατότητες και επιλογές που χρησιμοποίησαν κατά την κάθε φάση υλοποίησης του σεναρίου. Η συζήτηση στο τελικό μέρος βοηθάει στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και την αξιολόγηση του παραγόμενου προϊόντος όχι από τον εκπαιδευτικό αλλά από τους ίδιους τους συμμαθητές.

 

Οργάνωση Διδασκαλίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων. Το κεντρικό θέμα των wiki είναι τα περιφερειακά μέρη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα. Σε κάθε ομάδα δίνεται μία έννοια και αναλαμβάνει να σχεδιάσει 3 συνολικά ιστοσελίδες με συγκεκριμένη δομή.

Αξιολόγηση
Οι μαθητές θα αξιολογηθούν με 3 τρόπους:

  1. Παραγόμενο προϊόν μετά από κάθε φάση σε ηλεκτρονική μορφή
  2. Ασκήσεις αξιολόγησης (φάσεις 1, 2 και 3)
  3. Συζήτηση-Σχόλια στο σύνολο της τάξης (τελική φάση)

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών

Το εκπαιδευτικό σενάριο ανήκει στην κατηγορία επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών μέσω ΤΠΕ. Το «Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» για τους μαθητές της  ΣΤ’ τάξης  περιέχει την ανάρτηση και την επεξεργασία κειμένων σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 και την δημιουργία κειμένων σε συνεργατικό Web 2.0 περιβάλλον στην ενότητα “Δημιουργώ σχέδια έρευνας” και προτείνετε η δημιουργία ενός wiki.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις (Μαθητές)

1. Επεξεργασία κειμένου και Αποθήκευση αρχείων από το διαδίκτυο
2. Πλοήγηση με τον Φυλλομετρητή
 

Προαπαιτούμενες Ενέργειες για τον εκπαιδευτικό-Παρατηρήσεις

Λογαρισμοί στο Wikispace

Δημιουργούμε λογαριασμούς στην πλατφόρμα Wikispace και ορίζουμε τους μαθητές να είναι διαχειριστές  του δικού τους Wiki.Το κάθε wiki το ορίζουμε να έχει μορφή ιστότοπου. Κάθε ομάδα διαθέτει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό.

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού.

[1]  Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2α: Κλάδος ΠΕ70ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ), Β. Κόμης, Μ. Φραγκάκη κ.α. ,Πάτρα, Δεκέμβριος 2010

[2] Ruth, A., & Houghton, L., (2009). The wiki way of learning. Australasian Journal of Education Technology, 25(2), 135-152, SmartTeaching.org (2011). Από τον ιστότοπο: https://learn20.wikispaces.com/Wikis+2#a6

[3]  Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Λάμπρος Πόλκας, Κοσμάς Τουλούμης, Θεσσαλονίκη 2012

[4] Διδακτικές Τεχνικές, Ιωάννα Μπέλλου, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Ν. Ιωαννίνων & Άρτας, Ιωάννινα 2011, Από τον ιστότοπο: http://users.sch.gr/ibellou/articles/TeachingStrategies.pdf

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές έχουν συνηθίσει να επεξεργάζονται κείμενο ή ιστοσελίδες μέσω ειδικού λογισμικού εγκατεστημένου τοπικά στον υπολογιστή. Η ανάπτυξη και δημιουργία ιστότοπου τοπικά στον υπολογιστή έχει περιορισμούς. Η ανάπτυξη ενός Wiki όμως δημιουργείται απλά, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού και μέσω σύνδεσης στην πλατφόρμα Wikispaces. Τα εργαλεία επεξεργασίας ιστοσελίδας είναι εύχρηστα. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και οι αλλαγές των ιστότοπων πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κεντρική ιδέα του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πλατφόρμα Wikispaces, η ενασχόληση των μαθητών με εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και εισαγωγής πολυμεσικών στοιχείων. Η αποστολή τους είναι κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα δικό της wiki με ένα θέμα σχετικά με τα περιφερειακά μέρη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέρη. 

Αν και σε κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. κύρια μνήμη) οι μαθητές μπορούν να καθορίσουν τη σχεδίαση και την μορφή των ιστοσελίδων αυξάνοντας έτσι την αυτενέργειά τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Παγκόσμιος Ιστός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δημιουργώ ένα Wiki και την πρώτη μου ιστοσελίδα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Εισάγω εικόνες και Μορφοποιώ Κείμενο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργώ μενού περιήγησης και Εισάγω βίντεο
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση όλων των εργασιών στην τάξη-Παιχνίδι
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Nα δημιουργήσουν ένα wiki και την πρώτη τους ιστοσελίδα
Να εισάγουν κείμενο και εικόνα σε ιστοσελίδες ενός wiki
Να δημιουργήσουν ένα μενού περιήγησης και να εισάγουν ένα βίντεο
Να συζητήσουν για όλα τα wiki της τάξης και να εκφράσουν συμπεράσματα και απορίες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Wiki, Ιστότοπος, Μορφοποίηση Κειμένου, Εισαγωγή Εικόνας Βίντεο,
Υλικοτεχνική υποδομή
1 υπολογιστής ανά 2-3 μαθητές , Φυλλομετρητής, Βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώ το δικό μου Wiki» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.