Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Πληροφορική (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση διδασκαλίας για τα μέρη που απαρτίζουν έναν Υπολογιστή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να χρησιμοποιηθούνε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία της πλατφόρμας του "Αισώπου".. Γίνεται χρήση του σχολικού εργαστηρίου για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σε δραστηριότητες εξερεύνησης. Έρχονται σε επαφή με τον Εθνικό Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου "Φωτόδεντρο". Το σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Β' τάξη Δημοτικού, όπου οι μαθητές έχουν μάθει να γράφουν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές διδάσκονται τα μέρη του Υπολογιστή στο πλαίσιο του μαθήματος των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). Χρησιμοποιείται το σχολικό εργαστήριο για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σε δραστηριότητες εξερεύνησης. Υπάρχει δραστηριότητα αφόρμησης για την εκκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Εξοικειώνονται με το υπολογιστικό σύστημα και υλοποιούν κατάλληλες δραστηριότητες για την κατανόηση του θέματος διδασκαλίας. Παρατηρούνε και περιγράφουνε τους υπολογιστές του εργαστηρίου, εντoπίζουνε τις βασικές μονάδες για την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, αναγνωρίζουνε τις βασικές μονάδες επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά για την άριστη εξοικείωση με τα μέρη του Υπολογιστή. Πραγματοποιείται διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές μέσω συζήτησης και στοχευμένων ερωτημάτων στις δραστηριότητες. Γίνεται επίδειξη στην ολομέλεια κάποιας δραστηριότητας που υλοποιούνε οι μαθητές με τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό > Κεντρική μονάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναγνώριση κυριότερων μερών του Υπολογιστή
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διάκριση λειτουργιών των επιμέρους κομματιών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Πειραματισμοί με τα μέρη του
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διασύνδεση μερών που επικοινωνούν με την Κ.Μ.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση των μαθητών - διασκέδαση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουνε τα κυριότερα μέρη του υπολογιστή
Να διακρίνουνε τις λειτουργίες των επιμέρους κομματιών του Υπολογιστή
Να γνωρίζουνε πως συνδέονται τα μέρη μεταξύ τους
Να εξοικειωθούνε με τη επεξεργασία Στοιχείου Διαδραστικών Ενεργών Περιοχών
Να αναπτύξουνε θετική στάση απέναντι στον Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μέρη Υπολογιστή, κεντρική μονάδα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ένα ενεργό υπολογιστικό σύστημα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για επίδειξη (στην έδρα του εκπαιδευτικού), βιντεοπροβολέας, δέκα (10) υπολογιστές με εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα ζωγραφικης για την εξάσκηση των μαθητών και σύνδεση με το διαδίκτυο για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου,

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.