ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο αυτό με αφορμή το « Δρακοπαραμύθι » της Αγγελικής Βαρελλά  , οι μαθητές  μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους δράκους στη ζωή μας. Να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους,να μάθουν τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους και να έχουν επιλογές για αποφυγή τους. Αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν το εικονογραφημένο βιβλίο, το δημιουργικό γράψιμο, την έρευνα  και αξιοποίηση πληροφοριών. Οι  μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις που συμβάλλουν στην κατανόηση των  κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα των κινδύνων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

 Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,  γνωρίζουν βασικό χειρισμό του Η/Υ και έχουν έρθει σε επαφή με τα λογισμικά cacoo, storyjumper, tux paint , comic strip creator  

Θεωρητική  και μεθοδολογική προσέγγιση

Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη σχολική μάθηση όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, καθώς βελτιώνεται η αντίληψή τους για τον εαυτό τους και τους άλλους, αναγνωρίζουν και εκτιμούν τις ατομικές τους προσπάθειες και καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αποτελεσματικότητα. ( Ματσαγγούρας, 1987).

   Η τάξη χωρίζεται σε  ομάδες των τεσσάρων ή πέντε μαθητών . Ο χωρισμός γίνεται με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και την συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που ξέρει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή σε κάθε ομάδα. Η εργασία σε μικρές ομάδες δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πιο ικανούς, όσο και στους λιγότερο ικανούς μαθητές να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό. (Ματσαγγούρας, 1987). Βιβλιογραφικά η ομαδοσυνεργατική μάθηση που προτείνεται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού του Piaget όπου η μάθηση οικοδομείται μέσω της ανακάλυψης και της εμπειρίας (Ματσαγγούρας, 2002). Ο μαθητής αλληλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον (εκπαιδευτικά λογισμικά,  δραστηριότητες σε φύλλα εργασίας), τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή.

       Επίσης, στηρίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για την μάθηση (Vygotsky, 1993) σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής μεγιστοποιεί τη γνώση του με την αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που προσπαθούν για έναν κοινό στόχο. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η γραπτή έκφραση και η παραγωγή λόγου είναι μια ενεργητική και συμμετοχική διαδικασία με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο (Ράπτης, Ράπτη, 2004). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Aξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου με    την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στην εκτέλεση των ασκήσεων,  την ορθότητα των απαντήσεων στα φύλλα εργασίας και την ποιότητα των επιχειρημάτων και διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να υποστηρίξουν τη γνώμη τους στις δραστηριότητες

Στο τέλος των  δραστηριοτήτων,  η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην υπόλοιπη τάξη και ακολουθεί συζήτηση. Αυτή η παρουσίαση γίνεται εκτός των ωρών που αναγράφονται στο σενάριο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Οι δράκοι δεν υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Υπάρχουν δράκοι αληθινοί   που έχουν σχέση με  προβλήματα της κοινωνίας μας ( τροχαία ατυχήματα, ναρκωτικά, πόλεμος,  κακή χρήση διαδικτύου κ.α) και καθημερινά οι άνθρωποι των σύγχρονων κοινωνιών έρχονται αντιμέτωποι μαζί τους. Σκοπός είναι οι μαθητές να τους αναγνωρίζουν και κινητοποιώντας την κριτική τους ικανότητα και την φαντασία να  ενημερωθούν οι ίδιοι και να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον δράκο του διαδικτύου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση- Εννοιολογικός χάρτης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Δημιουργία παραμυθιού - Ζωγραφική των ηρώων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ή κόμικς
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Kίνδυνοι διαδικτύου – Δημιουργία αφίσας
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αξιολόγηση – κουίζ διαδίκτυο- Ανάρτηση εργασιών
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφθούν τους κινδύνους του διαδικτύου και τους άλλους κινδύνους της κοινωνίας.
Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική ικανότητα, τη φαντασία.
Να αποκτήσουν διαλογικές συνήθειες και ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν επιχειρήματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δρακοπαραμύθι, ηλεκτρονικό βιβλίο, κομικς, κίνδυνοι στην κοινωνία μας, κίνδυνοι στο διαδίκτυο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής ή στην αίθουσα διδασκαλίας με απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 4 laptops και έναν βιντεοπροβολέα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.