Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

  Οι μαθητές έχουν διδαχθεί τις θεωρίες της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής στην Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και το φαινόμενο του θερμοκηπίου στα μαθήματα της Διαχείρισης φυσικών πόρων, της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου και της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου.

  Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρείται η σύνδεση του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη μείωση της βιοποικιλότητας (εξαφάνισης ειδών). Η εξαγωγή του παραπάνω συμπεράσματος σκοπεύεται να γίνει μέσω του μηχανισμού της φυσικής επιλογής σε περιβάλλον με μεταβαλλόμενες συνθήκες (κλιματική αλλαγή). Στο σενάριο γίνεται αναφορά στην ειδογένεση.

  Η υλοποίηση του σεναρίου βασίζεται στο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης. Χρησιμοποιούνται διαδικτυακές προσομοιώσεις. Οι δραστηριότητες των προσομοιώσεων προτείνεται να διεξαχθούν στο εργαστήριο πληροφορικής ή εναλλακτικά σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με έναν βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές θεωρούν ότι το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος είναι ακαδημαϊκό πρόβλημα το οποίο δε σχετίζεται με την καθημερινή τους ζωή. Αγνοούν το μηχανισμό του φαινομένου, ενώ θεωρούν ότι οι μεταβολές είναι τοπικά και χρονικά εντοπισμένες σε στενά όρια. Πιστεύουν ότι το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου, αφορά μόνο τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών, ενώ δεν επηρεάζει τη χλωρίδα ή την πανίδα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Φυσικό περιβάλλον > Βιόσφαιρα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έναυσμα- Διατύπωση υποθέσεων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή
Εκτέλεση εικονικών πειραμάτων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή
Συζήτηση - Συμπεράσματα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή
Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές το μηχανισμό δημιουργίας και λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου
Να μπορούν να εκτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις του φαινομένου στο περιβάλλον
Να εξάγουν ένα πιθανό μηχανισμό επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φαινόμενο θερμοκηπίου, υπέρυθρη ακτινοβολία, αύξηση θερμοκρασίας, αέρια θερμοκηπίου, Κλιματική αλλαγή, φυσική επιλογή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής με ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά μαθητή ή ομάδα μαθητών με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένη java. Εναλλακτικά, σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή με βιντεοπροβολέα και υπολογιστή.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.