Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Διερευνώ τα ενδιαφέροντά μου και τα επαγγέλματα

2 ώρες

«Επαγγελματικά ενδιαφέροντα και επιλογές»

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_no_1.doc

Η διδακτική ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη (Μέρος Α και Μέρος Β)

Στόχος του πρώτου μέρους της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες το περιεχόμενο της έννοιας επαγγελματικά  ενδιαφέροντα καθώς και τη σημασία αυτών για τη σταδιοδρομία και στη συνέχεια, στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας αντικειμενικής μεθοδολογίας επαγγελματικής αξιολόγησης, στόχος είναι οι μαθητές να διερευνήσουν και να προσδιορίσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Η διερεύνηση αυτή θα γίνει με ένα σταθμισμένο για τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό Ερωτηματολόγιο  Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.eoppep.gr/teens. Επιλογή: Γνώρισε τον εαυτό σου / Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Στόχος του δεύτερου μέρους της ενότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να καταγράψουν  εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές-στόχους, δηλαδή να χαρτογραφήσουν εναλλακτικές επαγγελματικές επιλογές, σύμφωνα με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα που διερεύνησαν στην προηγούμενη φάση.

Αναλυτική περιγραφή του Μέρους Α της διδακτικής ώρας:

Οι μαθητές αφού εισέλθουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής κάθονται στους σταθμούς εργασίας. Αν εισέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας με την απαιτούμενη υποδομή, αφιερώνουμε δύο λεπτά για οποιαδήποτε μετακίνηση των θρανίων και την τακτοποίηση των μαθητών στις θέσεις τους.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δώσει το σχεδιάγραμμα ενεργειών της διδακτικής ώρας (χρόνος 2΄) δηλαδή να εξηγήσει στους μαθητές/τριες τι θα κάνουν στην ώρα που ακολουθεί (π.χ. «θα ασχοληθούμε με το να αναλύσουμε τι είναι τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα και τι χρησιμεύουν για την σταδιοδρομία μας και στη συνέχεια ο καθένας χωριστά θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων το οποίο θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα ενδιαφέροντά σας»).

Πριν από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου, ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να δώσουν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες μια πρώτη επεξήγηση της έννοιας επαγγελματικά ενδιαφέροντα καθώς και το ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία τους για τη ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου. Οι μαθητές χωρίζονται σε υποομάδες. Σε αυτές συζητούν μεταξύ τους τις απόψεις  και τον προβληματισμό τους σχετικά με το θέμα και ακολουθεί η παρουσίαση των απόψεων αυτών και το μοίρασμα του προβληματισμού κάθε ομάδας στην ολομέλεια. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός κάνει ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων όσων κατέθεσαν οι μαθητές σχετικά με το θέμα και δίνει τις απαιτούμενες εννοιολογικές επεξηγήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται το τι είναι το/τα ενδιαφέρον/ντα, με ποιο τρόπο καλλιεργούνται, αν αλλάζουν, εξελίσσονται ή μεταβάλλονται και με ποιο τρόπο διερευνούνται. Χρόνος διεξαγωγής των εννοιολογικών επεξηγήσεων: 10΄

Στη συνέχεια οι μαθητές καθοδηγούνται στην ηλεκτρονική διαδικτυακή συμπλήρωση του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων. Με τη χρήση ενός videoprojector ή διαδραστικού πίνακα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, την αποθήκευση των αποτελεσμάτων καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των όποιων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει μεριμνήσει ώστε να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός για κάθε μαθητή με τον όνομα χρήστη και τον κωδικό αυτού (η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί μια σύντομη πρωθύστερη διαδικασία). Στη συνέχεια δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος ώστε όλοι οι μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Εάν η αίθουσα πληροφορικής διαθέτει σταθμούς εργασίας όσοι και οι μαθητές ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10’. Στην περίπτωση που ο αριθμός υπολογιστών δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία ένας προς έναν με τον αριθμό των μαθητών, ο εκπαιδευτικός μεριμνά για την πιστή τήρηση του χρόνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από κάθε μαθητή/τρια ώστε να μην σπαταληθεί χρόνος και δίνει μικρή παράταση χρόνου στη συνολική διάρκεια διεξαγωγής της δραστηριότητας (15΄).

Ακολούθως ο εκπαιδευτικός με τη χρήση ενός videoprojector στον διαδραστικό πίνακα, δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, δηλαδή τη σχέση κάθε μιας από τις κατηγορίες επαγγελματικών ενδιαφερόντων με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε ότι αφορά προτεινόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και για τον συσχετισμό τους με εκπαιδευτικές διαδρομές. Φυσικά ο εκπαιδευτικός μεριμνά για την ύπαρξη χρόνου ερωτήσεων και επερωτήσεων των μαθητών/τριών. Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των διευκρινήσεων και επεξηγήσεων : 6΄.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό για την ανάλυση των κατηγοριών και τη χρήση του ερωτηματολογίου ώστε να δώσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις: Amundson, N.E., Harris-Bowlsbey, J., & Niles, G. Sp., (2008), Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Διαδικασίες και Τεχνικές. Αθήνα, ΕΚΕΠ. Κεφάλαιο 2: «Αξιοποίηση των Θεωριών Επαγγελματικής Ανάπτυξης στη Συμβουλευτική διαδικασία», σελ. 14-25. (το βιβλίο βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr).

 

Αναλυτική περιγραφή του Μέρους Β της διδακτικής ώρας:

Στο στάδιο αυτό κάθε μαθητής εργάζεται ατομικά και συμπληρώνει το Φύλλο Εργασίας Νο1. Πριν τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, κρίνεται σκόπιμη η σύντομη παρουσίαση αυτού από τον εκπαιδευτικό στον διαδραστικό πίνακα με τη χρήση videoprojector ώστε να δοθεί χρόνος στους μαθητές να εξοικειωθούν με τα ζητούμενα του φύλλου εργασίας και υπάρξει χρόνος για απαιτούμενες διευκρινήσεις (Χρόνος διεξαγωγής: 2΄). Κατά τη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός δίνει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις σχετικά με αυτές τις επιλογές που θα διατυπωθούν, ότι για παράδειγμα δεν είναι δεσμευτικές δια βίου για τον μαθητή/τρια, άρα μπορεί και  να διαφοροποιηθούν στο μέλλον, αλλά κυρίως ότι είναι πολύ σημαντική η διατύπωση μιας ή περισσότερων επιλογών, καθώς αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στις επόμενες δραστηριότητες (οι μαθητές θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν κάθε μια από αυτές, επιλέγοντας κατά το δυνατόν μια, δύο ή περισσότερες από αυτές). Χρόνος διεξαγωγής της δραστηριότητας μετά την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό: 5΄.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διατύπωσης των εναλλακτικών επιλογών των μαθητών/τριών, ο εκπαιδευτικός είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει λίστες επαγγελματικών ειδικοτήτων ανά κατηγορία επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ερωτηματολογίου που έχει συμπληρωθεί τις οποίες θα παρουσιάσει με τη χρήση videoprojector. Η διαδικασία αυτή ωστόσο είναι θεμιτό να γίνει εφόσον δοθεί χρόνος για μια πρώτη προσπάθεια συμπλήρωσης του Φύλλου Εργασίας Νο 1 από τους μαθητές.  Χρόνος συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας: 7΄


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διερευνώ τα ενδιαφέροντά μου και τα επαγγέλματα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2985