Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό της Χελώνας στο περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Πιο συγκεκριμένα, θα γνωρίσουμε τις βασικές εντολές της γλώσσας Logo που επιτρέπουν στη χελώνα να κινείται και να δημιουργεί γεωμετρικά σχήματα. Έπειτα θα επιλύσουμε απλά γεωμετρικά κατασκευαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη δομή επανάληψης και τελικά, θα διερευνήσουμε τη χρήση της στην κατασκευή συνθετότερων γεωμετρικών σχημάτων.

Το διδακτικό σενάριο αυτό μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου και συγκεκριμένα στη Γ΄ τάξη. Επίσης, μπορεί να εκπονηθεί από μαθητές της Γ' Γυμνασίου στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων " Ο Προγραμματισμός στην Πράξη ", σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) για την Πληροφορική του Γυμνασίου ΥΠΔΒΜΘ (2003). 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πώς μπορούμε, στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro,  να κινήσουμε τη χελώνα και να κατασκευάσουμε γεωμετρικά σχήματα; Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε να πληκτρολογούμε εντολές που επαναλαμβάνονται πολλές φορές; Πώς γίνεται αυτό; 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βασικές εντολές για σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων
29λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Η εντολή επανάλαβε
16λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Σχεδιασμός κανονικών πολυγώνων
21λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρήση διπλής επανάληψης στο σχεδιασμό σχημάτων
24λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να είναι σε θέση να ορίζουν και να χρησιμοποιούν τη δομή ακολουθίας
Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνθέτουν σύνολο εντολών που να σχεδιάζουν ένα συγκεκριμένο σχήμα
Να μετατρέπουν ένα σύνολο εντολών της δομής ακολουθίας σε εντολή επανάληψης
Να δημιουργούν γεωμετρικά σχήματα με χρήση της εντολής επανάληψης
Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
MicroWorlds Pro, βασικές εντολές, χελώνα, δομή επανάληψης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές με εγκατεστημένο το μικρόκοσμο MicroWorlds Pro
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Κοκκόρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.