Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Tο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο εστιάζει στη διαλεκτική (αιτιακή) εξήγηση του Μεγάλου Πολέμου, χωρίς να αγνοούνται ο ιστορικός χώρος και χρόνος. Γίνεται αρχικά πραγμάτευση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.Επισημαίνονται πρόσωπα και παράγοντες που έδρασαν στο προσκήνιο και διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διεξαγωγή του πολέμου αλλά και γεγονότα που χαρακτήρισαν τη ροή του. Περαιτέρω αναζητούνται αιτίες και δομές, πιθανώς αφανείς, που καθόρισαν την εκβασή του.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στα πλαίσια της διδασκαλίας της Γ' ενότητας  που αφορά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, προσεγγίζουμε το σχετικό υλικό με χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μέσα από τη διαλεκτική εξήγηση των ιστορικών γεγονότων, ήτοι μέσω του συσχετισμού των βαθιών και των ορατών αιτιών. Υπό αυτό το πρίσμα οι μαθητές καλούνται να ανασυνθέσουν τα γεγονότα του  Μεγάλου Πολέμου, ιεραρχώντας, αναλύοντας και οργανώνοντας με αιτιακό τρόπο το υλικό που τους παρέχει το σχολικό βιβλίο και εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία που ανακτούν στο Διαδίκτυο. Επιχειρούμε, με άλλα λόγια, μια ολιστική-αιτιακή προσέγγιση του μαθήματος της ιστορίας μέσω της ενεργητικής μάθησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση ιστορικών όρων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ιστορικός χώρος και χρόνος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Αφορμή και αίτια του πολέμου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής.
Εμβάθυνση στα αίτια (διαλεκτική εξήγηση)
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση της σχετικής ύλης
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλουχία των γεγονότων του Μεγάλου Πολέμου
Να συνειδητοποιήσουν τα εμφανή και αφανή αίτια του πολέμου (διαλεκτική εξήγηση των γεγονότων).
Να εργαστούν σε ομαδοσυνεργατική βάση.
Να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία και ψηφιακά μέσα για τη σύνθεση του υλικού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
1ος Παγκόσμιος πόλεμος, αίτια, αφορμές, γεγονότα, πρωταγωνιστές, ιστορικός χρόνος και χώρος.,
Υλικοτεχνική υποδομή
5 υπολογιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο, Βιντεοπροβολέας, Microsoft Office (Word, PPT, Timeline extension), προαιρετικά Centennia, Mind Manager.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.