ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της επιστήμης της πληροφορικής Δεδομένα, Επεξεργασία και Πληροφορία, και διαπιστώνεται η σχέση μεταξύ τους.

Το σενάριο μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Καλύπτει το Κεφάλαιο 1:"Βασικές έννοιες της Πληροφορικής", παράγραφο 1.1 Από τα δεδομένα στην πληροφορία, της Ενότητας 1: "Γνωρίζω τον Υπολογιστή", του βιβλίου μαθητή "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου". Το βιβλίο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους ειδικούς σκοπούς του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών) και του ΑΠΣ (Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής. Η πρόταση αφορά τις ακολουθούμενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική και δίνει έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου, αν και έχουν αποκτήσει μεγάλη δεξιότητα στον χειρισμό ενός Η/Υ, δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της Πληροφορικής όπως, Δεδομένα, Επεξεργασία και Πληροφορία. Έχουν μια σχετικά καθαρή εικόνα για τα Δεδομένα, καθώς χρησιμοποιούν τον όρο στα Μαθηματικά και στη Φυσική, αλλά πιστεύουν ότι η Επεξεργασία αφορά μόνο χειρωνακτικές δραστηριότητες και συγχέουν την Πληροφορία με την πληροφόρηση.

 

Το σενάριο θα επιχειρήσει να κάνει φανερό στους μαθητές, τι είναι οι Πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις, από ποιο πρωτογενές υλικό προέρχονται και μέσω ποιας διαδικασία παράγονται. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε  δραστηριότητες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες αποσκοπούν  στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού εργαλείων στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων σε σχέση με τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πληροφορία > Δεδομένα και πληροφορίες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έκθεση προβληματισμού - Κινητοποίηση των μαθητών
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Συγκέντρωση Δεδομένων – Επεξεργασία Υλικού
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Οργάνωση – Διατύπωση Υποθέσεων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Έλεγχος Υποθέσεων - Εφαρμογή
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δεδομένα ενός προβλήματος
Να ορίζουν το είδος της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα
Να διακρίνουν την παραγόμενη πληροφορία σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
δεδομένα, Επεξεργασία, Πληροφορία, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.