Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας

3 ώρες

Παρουσιάσεις μαθητών - επισημάνσεις διδάσκοντα

24λεπτά

Σε συνέχεια της προηγούμενης φάσης της διδασκαλίας, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ερωτήσεις που είχε αναλάβει και δίνει τις αντίστοιχες απαντήσει. Χρόνος που διατίθεται για αυτές τις παρουσιάσεις των ομάδων: 18 λεπτά (4 για κάθε ομάδα και 2 λεπτά χρόνος για τυχόν διευκρινίσεις).

Όταν ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις, και αφού επισημάνει ότι τα στοιχεία που ανέφεραν οι μαθητές διατρέχουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του, επισημαίνει τη σχέση μεταξύ συγκεντρωτισμού, γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους, όπως επίσης και το ότι όλα τα προαναφερθέντα αρνητικά στοιχεία του ελληνικού κράτους υφίστανται από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, αφού οφείλονται σε αίτια και ανάγκες εκείνης της περιόδου, τα οποία και τις οποίες αναφέρει. (Διάρκεια αυτή της φάσης της διδασκαλίας: 5 λεπτά).

Τέλος, αναφέρει την εφαρμογή των μέσων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως ένδειξη εκσυγχρονισμού όσον αφορά τη γραφειοκρατία και περιορισμού της ταλαιπωρίας που προκαλεί αυτή στον πολίτη (1 λεπτό), μέσω μικρού διαλόγου που κάνει με τους μαθητές, στη βάση απλών και σύντομα διατυπωμένων ερωτήσεων.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτείας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
4262