Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτό το σενάριο αναπτύσσεται η Θεωρητική Λειτουργία ενός 4-χρονου Βενζινοκινητήρα. Το διδακτικό σενάριο αναφέρεται στο μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 1, το οποίο διδάσκεται στη Β τάξη του τομέα Οχημάτων του ΕΠΑΛ (Ε.Ε). Οι μαθητές ήδη έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες :

  • την κατάταξη των μηχανών ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιούν 
  • τις έννοιες της συμπίεσης και εκτόνωσης
  • τα βασικά μέρη ενός κινητήρα και τον μηχανισμό εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου.
  • καθώς και από προηγούμενα μαθήματα πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες της πίεσης και της θερμοκρασίας. 

Μέσα από αυτό το σενάριο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ενότητας και ακολουθούν δραστηριότητες αξιολόγησης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου ενός κινητήρα, καθώς και τις διεργασίες που γίνονται κατά τον κύκλο λειτουργίας ενός 4-χρονου βενζινοκινητήρα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγη - Προσανατολισμός
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Παρουσίαση του θέματος
32λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ενδιάμεση αξιολόγηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Ενισχυτική διδασκαλία
18λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Εφαρμογή τελικής αξιολόγησης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωστικός στόχος:Να είναι σε θέση να ορίσουν την έννοια του χρόνου λειτουργίας ενός κινητήρα.
Γνωστικός στόχος:Να εξηγούν και να περιγράφουντον τρόπο λειτουργίας ενός βενζινοκινητήρα.
Γνωστικός στόχος:Να συνθέτουν πληροφορίες & να αναγνωρίζουν σε ποιο χρόνο βρίσκεται ένας κινητήρας.
Μεταγνωστικός στόχος: Να είναι ικανοί να ελέγχουν τη μαθησιακή τους πρόοδο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κινητήρας, 4-χρονη ΜΕΚ, θεωτηρική λειτουργία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, σύνδεση ίντερνετ

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασική λειτουργία 4-χρονου βενζινοκινητήρα (ΟΤΤΟ)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).