Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Άλλο)

Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

3 ώρες

Εμπέδωση – Ανατροφοδότηση / Ανασύνθεση της γνώσης

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
geschichte-1_ab-1.doc geschichte-2_ab-2.doc geschichte-3_ab-3.doc geschichte-4_ab-4.doc geschichte-5_ab-5.doc geschichte-6_ab-6.doc geschichte-7_ab-7.doc geschichte-8_ab-8.doc geschichte-9_ab-9.doc geschichte-10_ab-10.doc die_geschichten_in_bildern.doc till_eulenspiegel-buch-ab-12.doc meine_lieblingsgeschichte-ab-13.doc kurze_inhaltsangabe-ab-14.doc empfehlung_der_geschichten-ab-15.doc

Δραστηριότητα 7-Das Heft der zehn Geschichten/Το εγχειρίδιο των δέκα ιστοριών

Η κάθε μία από τις 10 ιστορίες συνοδεύεται πάντα από τις εξής δραστηριότητες:

1)Ανάγνωση

2)Δραστηριότητα κατανόησης

3)Καταγραφή: α) λέξεις-κλειδιά β)σημαντικοί χαρακτήρες

4)Σύντομη περίληψη (1-2 προτάσεις)

 

Για τη δραστηριότητα 7 που ακολουθεί, χωρίζουμε την τάξη σε 5 ομάδες και κατανέμουμε στην κάθε ομάδα 2 ιστορίες με τις συνοδευτικές δραστηριότητες (ανάγνωση, άσκηση κατανόησης, λέξεις-κλειδιά, περίληψη).

Στη δραστηριότητα 7 ακολουθεί η ανάγνωση κάθε φορά ενός κειμένου  από το εγχειρίδιο "Till Eulenspiegel-zehn Geschichten" (βλέπε Το εγχειρίδιο των δέκα ιστοριών). Ο τρόπος παρουσίασης των ιστοριών μπορεί να διαφοροποιείται και να εναλλάσσεται κάθε φορά μεταξύ της ανάγνωσης από τον εκ/ό και της ανάγνωσης από τα μέλη των ομάδων. Η ανάγνωση της εκάστοτε ιστορίας συνοδεύεται κάθε φορά από ένα φύλλο εργασίας ή εναλλακτικά μια διαδραστική δραστηριότητα  κατασκευασμένη για την καλύτερη κατανόηση του γραπτού λόγου.

Παραθέτονται οι τίτλοι των δέκα ιστοριών και συνοπτικές περιγραφές των δραστηριοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου των συνοδευτικών φύλλων εργασίας.

• Geschichte 1-Wie Till die Patienten therapiert/Ιστορία 1-Πώς ο Τιλ θεραπεύει τους ασθενείς
• Geschichte 2-Kann ein Esel lesen lernen?/Ιστορία 2-Μπορεί να μάθει ένας γάιδαρος να διαβάζει;
• Geschichte 3-Till als Backgeselle/Ιστορία 3-Ο Τιλ ως βοηθός φούρναρη
• Geschichte 4-Till will fliegen/Ιστορία 4-Ο Τιλ θέλει να πετάξει
• Geschichte 5-Till tanzt auf dem Seil/Ιστορία 5-Ο Τιλ χορεύει σε σκοινί
• Geschichte 6-Till isst um Geld/Ιστορία 6-Ο Τιλ τρώει αντί χρημάτων
• Geschichte 7-Der goldene Hufbeschlag/Ιστορία 7-Το χρυσό πέταλο
• Geschichte 8-Till verkauft eine Katze als Hase/Ιστορία 8-Ο Τιλ πουλάει μια γάτα για λαγό
• Geschichte 9-Der Stoff ist blau, nicht gruen/Ιστορία 9-Το ύφασμα είναι μπλε, όχι πράσινο
• Geschichte 10-Till bezahlt mit dem Klang des Geldes/Ιστορία 10-Ο Τιλ πληρώνει με τον ήχο χρημάτων

 

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας (βλέπε φύλλα εργασίας 1-10):

Οι μαθητές                                                                                                                                                                                         
• 1-απαντούν γραπτά σε ερωτήσεις πάνω στο περιεχόμενο του κειμένου (φύλλο εργασίας 1)
• 2-αντιστοιχίζουν τμήματα προτάσεων (φύλλο εργασίας 2)
• 3-γράφουν ένα γράμμα σχετικά με τη νέα θέση εργασίας του Τιλ (φύλλο εργασίας 3)
• 4-αντιστοιχίζουν λέξεις και εικόνες (φύλλο εργασίας 4)
• 5-σημειώνουν αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος (φύλλο εργασίας 5)
• 6-σχηματίζουν ζεύγη εννοιών (φύλλο εργασίας 6)
• 7-γράφουν την σωστή ακολουθία ανακατεμένων προτάσεων (φύλλο εργασίας 7)
• 8-εντοπίζουν λέξεις σε ένα ράστερ γραμμάτων (φύλλο εργασίας 8)
• 9-λύνουν άσκηση πολλαπλών επιλογών, διαλέγοντας τη σωστή απάντηση (φύλλο εργασίας 9)
• 10-μαρκάρουν τη λέξη που δεν ταιριάζει στην εννοιολογική ομάδα (φύλλο εργασίας 10)

Εναλλακτικές διαδραστικές δραστηριότητες (Στα ΣΧΟΛΙΑ της κάθε δραστηριότητας περιλαμβάνεται η αντίστοιχη ιστορία)

1) Σειρά ερωτήσεων μοναδικής επιλογής

2)Ερώτηση αντιστοίχισης

3)Ερώτηση συμπλήρωσης κενών

4)Κάρτες ερωτήσεων

5)Κάρτες ερωτήσεων

6)Ερώτηση αντιστοίχισης

7)Ερώτηση συμπλήρωσης κενών

8)Εικόνα

9)Σειρά ερωτήσεων μοναδικής επιλογής

10)Ερώτηση επιλογής λέξεων

 

Δραστηριότητα 8-Die Geschichten in Bildern/Οι ιστορίες σε εικόνες

Εργασία για το σπίτι (δεν περιλαμβάνεται στη χρονική διάρκεια της φάσης)

Προτείνεται το φύλλο εργασίας με τίτλο "Die zehn Geschichten in Bildern/Οι δέκα ιστορίες σε εικόνες" (βλέπε φύλλο εργασίας 11). Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν σχεδιαστικά, σε έξι κάθε φορά πάνελ, τις σημαντικότερες σκηνές της κάθε ιστορίας. Προσπαθώντας να σχεδιάσουν σε ορθή χρονολογική σειρά τις εικόνες,  ξαναδιαβάζουν τις ιστορίες που τους αναλογούν πιο προσεκτικά και κατανοούν καλύτερα τη δομή και το νοηματικό περιεχόμενο των κειμένων. Στόχος είναι επίσης η επανάληψη του νέου λεξιλογίου και η ασυνείδητη διείσδυση στη δομή της γλώσσας-στόχου [κάθε μαθητής επιλέγει από τις δύο ιστορίες της ομάδας του].

 

Δραστηριότητα 9-Till Eulenspiegel Buch/Τιλ Όιλενσπιγκελ βιβλίο

Εργασία για το σπίτι (δεν περιλαμβάνεται στη χρονική διάρκεια της φάσης)

Στη συνέχεια, ανατίθεται στους μαθητές να επεξεργαστούν το φύλλο εργασίας που τιτλοφορείται "Till Eulenspiegel Buch/Τιλ Όιλενσπιγκελ βιβλίο" (βλέπε φύλλο εργασίας 12), όπου καλούνται να σκεφτούν και να σχεδιάσουν το δικό τους εξώφυλλο για τις δέκα ιστορίες και να προσθέσουν το δικό τους τίτλο. Στο τελικό στάδιο, θα επιλεγεί το πιο δημιουργικό και πρωτότυπο εξώφυλλο από όλους ύστερα από συζήτηση μέσα στην τάξη, το οποίο θα αναρτηθεί στο Wordpress-Blog (αν υπάρχουν περισσότερες καλές επιλογές, μπορεί να αναρτηθούν και αυτές).

 

Δραστηριότητα 10-Lieblingsgeschichte/Αγαπημένη ιστορία

Εργασία για το σπίτι (δεν περιλαμβάνεται στη χρονική διάρκεια της φάσης)

Έχοντας ασχοληθεί πιο εντατικά με τις ιστορίες, οι μαθητές είναι έτοιμοι να περάσουν στο φύλλο εργασίας "Lieblingsgeschichte/Αγαπημένη ιστορία" (βλέπε φύλλο εργασίας 13).  Διαλέγουν κατάλληλο οπτικό υλικό (εφημερίδες, περιοδικά), που ανταποκρίνεται στην ιστορία τους, και το κολλούν στο φύλλο εργασίας. Σε περίπτωση έλλειψης έντυπου υλικού,  μπορούν να ζωγραφίσουν την ιστορία τους. Η διαδικασία επιλογής μίας και μοναδικής αγαπημένης ιστορίας προϋποθέτει και πάλι την ολοκληρωτική ενασχόληση με το εγχειρίδιο και συνιστά επανάληψη, που διευκολύνει την καλύτερη αφομοίωση του νέου γλωσσικού υλικού [Κάθε μαθητής επιλέγει από τις δύο ιστορίες της ομάδας του].

 

Δραστηριότητα 11-Kurze Inhaltsangabe/Σύντομη περίληψη

Έπεται  η ενεργοποίηση των μαθητών για την ανάπτυξη της ελεύθερης γραπτής επικοινωνιακής δεξιότητας. Στο φύλλο εργασίας "Kurze Inhaltsangabe/Σύντομη περίληψη" (βλέπε φύλλο εργασίας 14)  συντάσσουν δύο συνοπτικές περιγραφές των νοημάτων των ιστοριών τους.

Με τη βοήθεια των ερωτηματικών λέξεων που παραθέτονται (Wer-Wann-Wo-Was-Wie?) συνοψίζουν το περιεχόμενο των κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που αναφέρονται:
• σύντομες προτάσεις
• 2-3 προτάσεις για κάθε ιστορία
• επιλογή των σημαντικότερων νοημάτων
• με βάση τις ερωτηματικές λέξεις
Οι περιλήψεις αποτελούν επίσης ένα δεδομένο που θα καταχωρήσουν στο τέλος στο Wordpress-Blog.

 

Δραστηριότητα 12-Empfehlung der Geschichten/Σύσταση βιβλίου προς ανάγνωση

Η διεξοδική ενασχόληση με το εγχειρίδιο ακολουθείται από το φύλλο εργασίας "Empfehlung der Geschichten/Σύσταση των ιστοριών προς ανάγνωση" (βλέπε φύλλο εργασίας 15). Οι μαθητές συναποφασίζουν, εάν θα συστήσουν το εγχειρίδιο ως υλικό ανάγνωσης και σε άλλους μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια, αξιολογούν τα κείμενα και καταγράφουν τελικά την άποψή τους για τις δέκα ιστορίες. Και αυτό το φύλλο εργασίας θα αποτελέσει πηγή άντλησης πληροφοριών για την τελική δημοσίευση στο Wordpress-Blog.  Στο τέλος,  καλούνται να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση.

 


Das Heft der zehn Geschichten/Το εγχειρίδιο των δέκα ιστοριών


Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 1

Wie Till die Patienten therapiert

Geschichte-1
Wie Till die Patienten therapiert
Till ist 20 Jahre alt. Er kommt nach Nürnberg. Er hat ein Plakat:"Ich bin ein Wunderdoktor.Der Direktor des Krankenhauses hat Probleme. Er sagt:

D-Guten Morgen. Ich bin der Direktor des Krankenhauses. Ich heiße Maximilian. Und wie heißt du?
T-Ich heiße Till. Till Eulenspiegel. Ich bin ein Wunderdoktor.
D-Oh! Ein Wunderdoktor! Ich habe ein Problem.
T-Bitte, Herr Direktor.
D-In meinem Krankenhaus sind zu viele Patienten. Das kostet viel. Hilfst du mir?
T-Ja, aber meine Hilfe kostet 100 Euro.
D-Warum?
T-Ich habe eine Therapie für alle Patienten.
D-Sehr gut!

Till Eulenspiegel kommt ins Krankenhaus. Er spricht mit allen Patienten. Er sagt:

Ich habe eine Therapie für alle Patienten. Aber ein Patient muss ins Feuer springen.

Alle Patienten rennen fort. Der Direktor findet das prima. Er gibt Till 150 Euro.

Du bist der beste Doktor in Europa, sagt er.
Richtig. Ich bin ein Wunderdoktor, antwortet Till.

Aber einen Tag später kommen alle Patienten wieder ins Krankenhaus.

Ich bin ein Esel, sagt der Direktor.

Und wo ist Till? Er ist fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 2

Kann ein Esel lesen lernen?

Geschichte-2
Kann ein Esel lesen lernen?

Till kommt nach Erfurt an die Universität und sagt:"Ich weiß alles und ich kann alles". Der Rektor der Universität und die Studenten kaufen einen Esel. Sie fragen Till:
Kann der Esel lesen lernen?
Till antwortet:
Ja, aber in 20 Jahren. Der Esel ist dumm.
Till denkt:
Vielleicht stirbt der Rektor oder ich sterbe oder der Esel stirbt.
Der Rektor antwortet:
Gut. Der Esel lernt lesen.

Er gibt Till 100 Euro.
Im Stall legt Till ein altes Buch vor den Esel und Futter. Der Esel sagt:
I-A, i-a!
Eine Woche später kommen der Rektor, die Professoren und die Studenten in den Stall. Ein Buch liegt vor dem Esel.
Er sagt laut:
I-a, i-a, i-a!
Till sagt:
I und A kann er schon lesen. Morgen lernt er das O und das U.
Die Professoren sind geschockt. Der Rektor stirbt bald.
Till hat jetzt einen Esel und 100 Euro.

Und wo ist Till? Er ist fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 4

Wie Till vom Rathaus fliegen will

Geschichte-4
Wie Till vom Rathaus fliegen will

Till kommt nach Magdeburg. Er macht viele komische Sachen. Er ist bekannt. Die Bewohner von Magdeburg sagen:

Du bist der bekannte Till Eulenspiegel, der Clown. Du machst immer komische Sachen. Du hast viel Energie und Fantasie. Wir wollen deine Energie und Fantasie testen.

Till antwortet.

Gut. Ich klettere auf das Rathaus und fliege.

Alle Frauen und Männer und Kinder von Magdeburg kommen auf den
Marktplatz. Der Marktplatz ist im Zentrum. Till klettert auf das Rathaus
und mimt das Fliegen. Till spielt Theater. Er sagt:

Hier in Magdeburg bin nicht nur ich der Clown. Die Stadt ist voll von Clowns. Glaubt ihr, ich kann in der Realität fliegen? Was bin ich denn? Bin ich eine Eule? Oder bin ich ein Adler? Habe ich Flügel? Oder habe ich Federn?

Till Eulenspiegel springt vom Rathaus und geht. Die Bewohner von Magdeburg aber sagen:

Er ist ein Clown, aber er hat Recht.

Und wo ist Till? Till ist fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 5

Till tanzt auf dem Seil

Geschichte-5
Till tanzt auf dem Seil

Till und seine Mutter wohnen in einem Dorf am Fluss Saale. Till lernt das Seiltanzen. Ein Drama für die Mutter. Eines Tages schneidet die Mutter das Seil durch und Till fällt in den Fluss. Alle Kinder, Männer und Frauen lachen. Till sagt nichts.

Zwei Tage später hängt das Seil zwischen zwei Häusern. Die Bewohner des Dorfes lachen. Sie finden es komisch.

Heute mache ich einen fantastischen Trick. Aber ich brauche alle linken Schuhe, sagt Till.

Die Bewohner geben Till die linken Schuhe. Till hat jetzt hundertzwanzig linke Schuhe. Er bindet sie zusammen und klettert auf das Seil. Unter Till stehen hundertzwanzig Zuschauer. Sie haben nur einen Schuh.

Till geht auf dem Seil und sagt:
Achtung!

Er wirft die 120 Schuhe hinunter.

- Hier habt ihr die Schuhe wieder.

Die Frauen, Männer und Kinder haben nur die rechten Schuhe. Wo sind die linken Schuhe? Der Berg von Schuhen ist gigantisch. Die Bewohner sind nervös. Bald machen sie Lärm. Der eine boxt den anderen. Eine Stunde und vierzig Minuten später haben sie ihre linken Schuhe wieder. Aber die armen Dorfbewohner! Sie sind blau und schwarz. Sieben Zähne sind kaputt.

Und wo ist Till? Er bleibt zu Hause.
Und wohin geht er morgen? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 6

Till isst um Geld

Geschichte-6
Till isst um Geld

Till geht von Nürnberg fort. Er kommt nach Bamberg. Er hat Hunger. Er geht in ein Wirtshaus. Die Wirtin sagt:

W-Guten Tag. Ich bin die Wirtin. Ich heiße Königin. Und wer bist du? Bist du neu hier in Bamberg?
T-Ja, mein Name ist Till Eulenspiegel.
W-Willkommen in Bamberg, Till!
T-Danke. Frau, Königin, kann ich etwas essen? Ich habe einen Bärenhunger.
W-Aber natürlich. Wo willst du sitzen? Du kannst an der Wirtstafel mit den anderen Herren sitzen oder du kannst auch an der zweitklassigen Tafel sitzen oder du kannst an der Tafel des Personals sitzen.
T-Mein Gott! Ich bin arm. Bitte, Frau Königin, ich muss etwas essen.
W-Mein Herr Eulenspiegel, ich muss das Fleisch und das Brot auch kaufen. Alles kostet Geld. Also musst du auch Geld geben.
T-Also gut. Ich esse für Geld. Was kostet das?
W-An der Wirtstafel der Herren kostet es 50 Euro. An der zweitklassigen Tafel kostet es 40 Euro und an der Tafel des Personals kostet es 25 Euro.
T-Frau Königin, das Beste ist für mich die Wirtstafel.

Till Eulenspiegel isst und isst und isst. Jetzt hat er keinen Hunger mehr. Frau Königin sagt:

Herr Eulenspiegel, du gibst mir jetzt für das Essen 50 Euro. Dann kannst du gehen.

Aber Till antwortet:

Nein, du, Frau Wirtin, gibst mir 50 Euro. An der Tafel der Herren, sagst du, kann ich für 50 Euro essen. Das ist harte Arbeit. Aber die Arbeit ist gemacht. Jetzt kann ich nichts mehr essen. Ich bin voll. Wo ist mein Geld?

Die Wirtin sagt:

Herr Till, das ist ein Trick und du bist ein Trickster. Du gehst und ich will kein Geld von dir. Aber du kommst nie wieder in mein Wirtshaus.

Till Eulenspiegel geht fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 7

Till und der goldene Hufbeschlag

Geschichte-7
Till und der goldene Hufbeschlag

Till ist bekannt. Alle kennen seinen Namen. Auch die Fürsten. Sie finden Till sympathisch und geben ihm Kleidung, Pferde, Essen und Geld. Eines Tages kommt Till nach Dänemark. Für den König ist Till ein lieber Freund. Der König von Dänemark sagt:

Till, du bist ein guter Mann, ein guter Freund und ein Trickster mit Talent. Ich will lachen. Zeig mir bitte einen Trick. Dein Pferd bekommt den besten Hufbeschlag.

Till geht zum Goldschmied. Das Pferd bekommt einen goldenen Hufbeschlag und Nägel aus Silber. Das Gold und Silber kosten viel Geld.

Till kommt wieder zum König. Er sagt:
Vielen Dank, mein König, mein Pferd hat jetzt den besten Hufbeschlag.

Perfekt, antwortet der König von Dänemark und sagt zum Schreiber:

Du gehst und gibst Geld für den Hufbeschlag.

Till und der Schreiber kommen zum Goldschmied. Der Goldschmied will 1000 Euro für die Arbeit haben. Der Schreiber ist geschockt. Er fragt:

Warum hat das Pferd einen Hufbeschlag aus Gold und Silber? 1000 Euro, das ist viel Geld. So viel Geld gebe ich nicht.

Der Schreiber geht wieder zum König. Er sagt dem König alles. Till Eulenspiegel muss auch zum König kommen. Er sagt:

Mein König, mein Pferd hat den besten Hufbeschlag, wie ihr es wollt.

Der König hat Humor. Er lacht und sagt:

Till, du machst, was ich sage. Das ist gut. Du bist ein Komiker und deine Aktion ist lustig.

Der König gibt das Geld für den goldenen Hufbeschlag. Till geht zum Goldschmied. Der Goldschmied macht den goldenen Hufbeschlag ab. Das Pferd bekommt einen Hufbeschlag aus Eisen.

Und wohin geht Till?
Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 8

Wie Till eine Katze als Hase verkauft. Finde 12 Worter aus dem Text/Βρες 12 λέξεις από το κείμενο.

Geschichte-8
Wie Till eine Katze als Hase verkauft

Till kommt nach Leipzig. Till will Geld verdienen. Die Kürschner der Stadt sind beim Essen. In der Faschingsnacht wollen sie Wild essen. Till hat eine Idee. Er geht in sein Hotel. Dort stiehlt er die Katze des Hoteliers. Dann kommt er in die Küche. Der Koch kocht eine Suppe. Till fragt:

Hast du ein Hasenfell?

Warum? fragt der Koch.

Ich will mit dem Hasenfell einen Trick machen, antwortet Till und bekommt vom Koch das Hasenfell.
Eulenspiegel näht die arme Katze in das Hasenfell ein. Dann verkleidet er sich als Bauer und geht zum Rathaus. Bald kommt ein Kürschner. Till sagt:

Hallo, ich verkaufe einen guten Hasen. Willst du den Hasen kaufen?

Der Kürschner gibt Till 30 Euro für den Hasen und geht. Er zeigt seinen Kauf den anderen Kürschnern. Sie wollen den Hasen in der Faschingsnacht essen. Aber sie trinken viel Bier, sind lustig und lachen. Jetzt wollen sie noch mehr lachen. Sie organisieren eine Hasenjagd.

Die Hunde jagen den Hasen. Der Hase ist nicht schnell, aber er springt auf einen Baum und miaut.

Das ist ein Skandal. Die Kürschner sind wild. Sie wollen Till packen und ihn tyrannisieren.

Und wo ist Till? Er ist fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 9

Der Stoff ist blau, nicht grün

Geschichte-9
Der Stoff ist blau, nicht grün

Till kommt nach Uelzen. Es ist Jahrmarkt und die Stadt ist voll von Menschen. Ein Bauer kauft einen grünen Stoff aus London. Till Eulenspiegel will den Stoff bekommen. Er fragt einen Passanten:

Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Wo wohnt der Bauer mit dem grünen Stoff?

Er wohnt im nächsten Dorf, antwortet der Passant.
Vielen Dank, sagt Till und geht weiter.

Das Problem ist: wie bekommt Till den Stoff? Till hat einen Plan. Er findet zwei Freunde. Die drei Männer folgen dem Bauer. Till geht zum Bauer. Die anderen zwei bleiben im Versteck. Till sagt zum Bauer:

Guten Tag, mein Herr. Ich habe eine Frage. Woher hast du den blauen Stoff?

Der Bauer antwortet:

Der Stoff ist grün, nicht blau.

Aber nein, sagt Till, der Stoff ist blau. Ich wette 100 Euro. Wir fragen den ersten Passanten.

Der erste Freund von Till kommt aus dem Versteck. Der Bauer sagt:

Freund, wir zwei haben ein Problem. Ich sage, der Stoff ist grün und der Mann hier sagt, der Stoff ist blau. Also, ist der Stoff jetzt grün oder blau?

Tills Freund antwortet:

Der Stoff ist ein tolles Blau. Es ist super.

Ihr zwei, sagt der Bauer nervös, ihr seid nicht normal. Ihr seid zwei Trickster. Ihr habt einen Plan. Ihr wollt meinen Stoff haben.

Nein, nein, antwortet Till schnell. Das wollen wir nicht. Aber die Realität ist, der Stoff ist blau und nicht grün. Ich habe Recht. Mein guter Herr, ich habe eine Idee. Wir fragen den Priester.

Der zweite Freund kommt als Priester. Till sagt:

Herr Priester, ist der Stoff blau oder grün?

Warum? fragt der Priester.

Lieber Priester, sagt der Bauer, bitte. Du musst eine Antwort geben.

Also, gut, sagt der Priester, meine Antwort also ist, der Stoff ist blau.
Bitte, sagt Till, ich habe Recht. Ich bin der Gewinner der Wette. Ich bekomme den Stoff.
Der arme Bauer gibt Eulenspiegel den Stoff und geht weg. Till und die zwei Freunde haben jetzt Stoff für neue Winterkleidung.

Till geht fort. Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 10

Wie Till mit dem Klang des Geldes bezahlt

Geschichte-10
Wie Till mit dem Klang des Geldes bezahlt

Till kommt nach Köln. Dort wohnt er in einem Hotel. Eines Tages kocht der Koch des Hotels das Essen sehr spät. Till Eulenspiegel hat großen Hunger. Er will etwas essen, aber er kann nicht. Das Essen ist noch nicht gekocht. Der Hotelier sagt:

Das Essen ist noch am Kochen. Du musst warten.

Till antwortet:

Aber ich habe einen Bärenhunger. Ich kann nicht warten.
Dann musst du essen, was du findest, sagt der Hotelier.

Till isst Brot. Dann geht er in die Küche und macht den Spion.

Eine Stunde später ist es zwölf Uhr und das Essen ist gekocht. Der Koch bringt das Essen ins Restaurant. Till aber bleibt in der Küche. Der Hotelier fragt:

Kommst du nicht ins Restaurant? Das Essen wartet.
Nein, antwortet Till, ich bin jetzt satt vom Geruch des Essens.
Dann gibst du mir 15 Euro für das Essen und gehst, sagt der Hotelier.
Warum? fragt Till. Ich bin nicht satt vom Essen. Ich bin satt vom Geruch.
Aber, du musst mir das Geld geben. Wie du sagst, du bist satt vom Geruch des Essens in meinem Hotel, antwortet der Hotelier.

Eulenspiegel wirft einen Euro auf die Bank und fragt:

Was ist das für ein Klang?
Der Klang von Geld, antwortet der Hotelier.
Ja, sagt Till, du hast Recht. Ich bin satt vom Geruch des Essens und du bist bezahlt mit dem Klang des Geldes.

Der Hotelier sagt nichts mehr und Till geht fort.

Till Eulenspiegel –Geschichte Nr 3

Till als Backgeselle

Geschichte-3
Till als Backgeselle

Till Eulenspiegel kommt nach Braunschweig. Er trifft einen Bäcker. Der Bäcker sagt:B-Guten Tag. Ich bin der Bäckermeister. Mein Name ist Eberhard. Und wie ist dein Name?
T-Mein Name ist Till Eulenspiegel.
B-Und was bist du, Till?
T-Ich bin ein Backgeselle.
B-Toll! Dann kannst du mir helfen.

Till Eulenspiegel hilft in der Bäckerei. Zwei Tage später sagt der Bäckermeister:

B-Du bäckst heute ohne meine Hilfe.
T-Was backe ich?
B-Du bist ein Backgeselle und fragst?

Der Bäckermeister findet Tills Frage komisch. Er lacht und sagt im Scherz:

Du backst Eulen und Meerkatzen. Der Bäckermeister geht fort. Till formt Eulen und Meerkatzen. Der Meister kommt wieder. Die Bäckerei ist voll von Eulen und Meerkatzen. Er lacht nicht mehr. Er sagt:

Wer kauft denn die Eulen und Meerkatzen? Das sind jetzt deine Eulen und Meerkatzen. Du gibst mir 50 Euro und gehst.

Und Till? Er verkauft alle Eulen und Meerkatzen. Er hat jetzt 100 Euro. Der Bäckermeister aber sagt:

Till Eulenspiegel muss mir noch 50 Euro für meine Kosten geben.
Aber er findet Till nicht.

Warum nicht? Till ist fort.
Wohin? Das verrate ich beim nächsten Mal.


Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Δημητριάδου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1098