Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα "Δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων" του μαθήματος "Φυσική Γενικής Παιδείας" σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που διδάσκεται στη Β τάξη Γενικού Λυκείου.

Απαραίτητη,  για να μπορέσουν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενότητας, είναι η γνώση  εννοιών όπως δύναμη, φορτίο,  ηλέκτριση, αγωγιμότητα. 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα απλό λογισμικό προσομοίωσης να εκτελέσουν πειράματα σε ηλεκτρικό πεδίο με ένα φορτίο-πηγή και ένα φορτίο-υπόθεμα. Μέσω  του εικονικού πειράματος, καλούνται να κατανοήσουν τα είδη των ηλεκτρικών δυνάμεων (ελκτικές και απωστικές), καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι δυνάμεις αυτές, ώστε τελικά να καταλήξουν στη διατύπωση του νόμου του Coulomb

Κατα τις φάσεις εκτέλεσης του σεναρίου οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας με δραστηριότητες καθοδηγούμενης ανακάλυψης, σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψη- έλεγχος-συμπέρασμα. Το σενάριο εκτελείται σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό προτείνεται εναλλακτικά η χρήση διαδραστικού πίνακα ή η χρήση βιντεοπροβολέα και υπολογιστή. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Νόμος Coulomb >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Είδη δυνάμεων μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Ηλεκτρική Δύναμη και απόσταση φορτίων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Διατύπωση του νόμου Coulomb-Αναστοχασμός
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Διαθεματική εργασία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τα είδη των ηλεκτρικών δυνάμεων(ελκτικές-απωστικές)
Να εξηγούν τις ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα.
Να συμπεράνουν ότι η δύναμη με την οποία αλληλεπιδρούν δύο φορτία είναι ανάλογη των φορτίων.
Να συμπεράνουν ότι η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των φορτίων
Να εργαστούν ομαδικά για την εκπόνηση μιας διαθεματικής εργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
απωστικές δυνάμεις, ελκτικές δυνάμεις, φορτίο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιoδήποτε browser

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.