ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Βιολογία (Γενικό Λύκειο)

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο που αναπτύσσεται αφορά την ολοκλήρωση της ενότητας του Νευρικού Συστήματος του ανθρώπου  και ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη αυτής.

Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό την έννοια των όρων που πραγματεύεται, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά δύσκολη στην κατανόηση από τους μαθητές. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε χρήσιμο να αφιερωθεί αρκετός διδακτικός χρόνος και να δημιουργηθεί ένα σενάριο επανάληψης - αποσαφήνισης για την ενότητα αυτή.

Για το σενάριο αυτό θα χρειαστούν 3 διδακτικές ώρες και κάθε μια  περιλαμβάνει 5 φάσεις:

Φάση 1η Δραστηριότητα αφόρμησης.: Στο στάδιο αυτό επιχειρείται μέσω βιωματικής προσέγγισης να ενταχθούν οι μαθητές στην θεματική που θα αναλυθεί στο παρόν σενάριο,  να αναδειχθούν οι εσφαλμένες αντιλήψεις τους και να ανιχνευθούν οι  προηγούμενες γνώσεις των μαθητών.

Φάση 2η Μελέτη μέσω λογισμικού ή διαδραστικού παιχνιδιού.: Μέσα από την τεχνική της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και κάνοντας χρήση των απαραίτητων λογισμικών καθίσταται εφικτή η  παρουσίαση- ανακάλυψη των απαραίτητων  όρων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη θεματική.

Φάση 3η Συμπλήρωση φύλλου εργασίας .: Η εργασία πραγματοποιείται σε ομάδες και σκοπό έχει την  αποσαφήνιση των εννοιών που δεν είχαν γίνει αρχικά κατανοητές και την επιβεβαίωση των υπολοίπων.

Φάση 4η Παρουσίαση βίντεο - Ανατροφοδότηση. :Το στάδιο αποσκοπεί στην οπτικοποίηση των εννοιών με σκοπό να καταστούν καλύτερα κατανοητές . Δίνεται έτσι η δυνατότητα για επιπρόσθετες εξηγήσεις.

Φάση 5η Ανάλυση αποτελεσμάτων - Συμπέρασμα .:  Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης επιχειρείται τόσο η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν όσο και η σύνδεση της με άλλες έννοιες και τομείς,

Στην προσπάθεια προσπέλασης ενός τεχνικού ζητήματος -όπως και στο σενάριο συναδέλφου-επειδή η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει την ανάπτυξη μόνο 5 (πέντε) φάσεων συνολικά, οι ενέργειες-δραστηριότητες που προτείνονται για κάθε διδακτική ώρα αναφέρονται μαζί σε κάθε φάση.  

Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί πως για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτείται η χρήση του λογισμικού DKbody. Το λογισμικό " Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρωπίνου σώματος " ή αλλιώς DKbody είναι ένα λογισμικό με το οποίο έχουν έρθει σε επαφή όλοι οι συνάδελφοι που έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ β επιπέδου.

 Η Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος (Ultimate Human Body) είναι λογισμικό κατάλληλο για σχολική χρήση σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Έχει κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Η αγγλική έκδοση του λογισμικού χρησιμοποιείται στο Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα για τη διδασκαλία της Βιολογίας σε μαθητές ηλικίας άνω των 11 ετών. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως πηγή άντλησης υλικού που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, αλλά και για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες παρατηρώντας, αναζητώντας, υποθέτοντας, επιβεβαιώνοντας ...

 

Τέλος, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα το συγκεκριμένο σενάριο και σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε εκπαιδευτικού, θα μπορούσε να αφιερωθεί και μια 4η διδακτική ώρα κατά την οποία θα επιχειρηθεί ένας έλεγχος - εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, στο τέλος κάθε φάσης του σεναρίου αναφέρονται και δραστηριότητες για την προαιρετική 4η ώρα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Αποτελεί μια προσπάθεια ανακεφαλαίωσης της ενότητας που αφορά το Νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Το όλο εγχείρημα αποσκοπεί σε μια επανάληψη - αποσαφήνιση παρερμηνειών κι αυτό γιατί ενώ αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστήματα του ανθρώπου, περιλαμβάνει έννοιες που δύσκολα γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Δραστηριότητα αφόρμησης
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Μελέτη μέσω λογισμικού ή διαδραστικού παιχνιδιού
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με χρήση laptop, projector, λογισμικού και διαδικτύου
Συμπλήρωση φύλλου εργασίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ και με χρήση laptop, projector, πλατφόρμας aesop, κατάλληλων λογισμικών και διαδίκτυο
Παρουσίαση βίντεο - ανατροφοδότηση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με χρήση laptop, projector και διαδικτύου
Ανάλυση αποτελεσμάτων - Ανακεφαλαίωση - Συμπέρασμα
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη με χρήση laptop, projector, πλατφόρμας aesop και διαδικτύου
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται τα νευρικά μηνύματα.
Να γνωρίζουν τις κατηγορίες και τον αριθμό των νεύρων.
Να ξεχωρίζουν τα αντανακλαστικά.
Να διακρίνουν τα μέρη του Νευρικού Συστήματος και του εγκεφάλου και τα επιμέρους τμήματα καθενός.
Να διακρίνουν τις λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου και τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, λοβοί, νεύρα, αντανακλαστικά, πνευματικές λειτουργίες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Χρήση laptop και projector, Χρήση βίντεο μέσω youtube, Χρήση του λογισμικού DKBody,Χρήση του διαδραστικού παιχνιδιού του bbc.uk «nervous system game», Φύλλα εργασίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.