Γερά Δοντάκια

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

Γερά Δοντάκια

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο "Γερά Δοντάκια" απευθύνεται σε μαθητές της Α' και Β΄τάξης Δημοτικού Σχολείου και μπορεί να εκπονηθεί σε τέσσερις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης (ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της κάθε τάξης). Στις ηλικίες των τάξεων αυτών οι μαθητές χάνουν τα νεογιλά δόντια τους και βγάζουν τα μόνιμα. Επομένως, είναι ευκαιρία οι μαθητές να μάθουν να ενισχύουν στάσεις και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να έχουν πάντα ένα υγιές και όμορφο χαμόγελο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία της ψυχής και του σώματος. Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και συντελεί στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Στόχος του σχολείου είναι η παροχή εκπαίδευσης που ενισχύει ή διατηρεί στάσεις και συμπεριφορές υπευθυνότητας σε ζητήματα υγείας, συνεπώς και σε ζητήματα στοματικής υγείας. 

Το ψηφιακό σενάριο «Γερά Δοντάκια» στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν θετική στάση και συμπεριφορά στα θέματα φροντίδας της στοματικής υγείας. Ο στόχος του σεναρίου επιτυγχάνεται αξιοποιώντας βιωματικές δράσεις μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο και σε κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού της τάξης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας > Υγιεινή > Στοματική Υγιεινή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών – Η αξία των δοντιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Μορφολογία της στοματικής κοιλότητας
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Υγιεινή του στόματος
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη μορφολογία της στοματικής κοιλότητας και τη χρησιμότητά της.
Να γνωρίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή υγιεινή του στόματος (διατροφή, συνήθειες).
Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αγωγή υγείας, στοματική υγιεινή, δόντια,
Υλικοτεχνική υποδομή
βιντεοπροβολέας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, πλαστελίνη, χαρτόνι εκτύπωσης, χαρτόνι, οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστα, πλαστικά ποτήρια, χαρτί κουζίνας
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γερά Δοντάκια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.