Εισαγωγή στη Γαλλική Επανάσταση

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Εισαγωγή στη Γαλλική Επανάσταση

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παρουσίαση και επεξεργασία αιτίων της Γαλλικής Επανάστασης μέσα από την επαγωγική ανακαλυπτική μάθηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποσκοπεί στην διερεύνηση της κοινωνικής σύνθεσης της Γαλλίας του 18ου αιώνα και των αιτίων που οδήγησαν στην έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης στα τέλη του. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης αποτελεί μια καλή αφορμή για τους μαθητές να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια, τη σύνδεση της Ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και ζυμώσεις και να διερευνήσουν μέσα από την ομαδοκεντρική και βιωματική διδασκαλία με την βοήθεια των ΤΠΕ ένα ιστορικό γεγονός από διαφορετικές οπτικές γωνίες διαμορφώνοντας μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανάκληση προηγούμενης γνώσης
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Αναγνώριση προσώπων της εποχής,διατύπωση υποθέσεων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη, αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Κατασκευή κοινωνικής πυραμίδας,διατύπωση αιτίων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Επεξεργασία πηγών και δραματοποίηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοούν οι μαθητές την ιστορική συνέχεια και τα αίτια ιστορικών γεγονότων
Να κατασκευάζουν την κοινωνική πυραμίδα μιας χώρας και το ρόλο που έχει κάθε κοινωνική ομάδα.
Να αναπαριστούν σχηματικά τη ροή των ιστορικών γεγονότων μέσα από σχεδιαγράμματα.
Να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει πυκνότητα πληροφοριών
Να δραματοποιούν ένα ιστορικό γεγονός κατανοώντας το ρόλο κάθε κοινωνικής ομάδας μέσα από πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γαλλική Επανάσταση, κοινωνία, αίτια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Προβολέας, Κάρτες με εικόνες, ήχος
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στη Γαλλική Επανάσταση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.