Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με αφόρμηση το παραμύθι του Leo Lionni "Le petit bleu et le petit jaune" τα νήπια ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τον κόσμο των συναισθημάτων: συζητούν αρχικά για το πώς αισθάνονται οι ήρωες, εικάζοντας με αφετηρία τα πιθανά δικά τoυς συναισθήματα υπό παρόμοιες συνθήκες. Στη συνέχεια, μέσα από εικόνες, καλούνται ν' αναγνωρίσουν μερικά βασικά συναισθήματα [χαρά, λύπη, θυμό, φόβο], να παρατηρήσουν με ποιον τρόπο καθρεπτίζονται στο ανθρώπινο πρόσωπο και να διηγηθούν δικά τους σχετικά βιώματα. Έπειτα, τα νήπια ανακαλύπτουν τις αντίστοιχες λέξεις και με παιγνιώδη τρόπο εξασκούν τις 'αναγνωστικές' τους δεξιότητες αλλά και αποδίδουν ένα χρώμα-σύμβολο στο κάθε συναίσθημα. Επόμενο βήμα, η σύνδεση των συναισθημάτων με την Τέχνη και πιο συγκεκριμένα τη μουσική και τη ζωγραφική: τα παιδιά ακούνε διάφορα μουσικά κομμάτια και τα συνδέουν με το συναίσθημα που τους προκαλεί το καθένα, χρησιμοποιώντας το χρωματικό σύμβολο της προηγούμενης φάσης. Επίσης, παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής και συζητούν πώς ένιωθε άραγε ο ζωγράφος που τους δημιούργησε αλλά πώς νιώθουν και τα ίδια όταν τους κοιτάζουν, αιτιολογώντας τις ιδέες τους βάσει προσωπικών εμπειριών. Τέλος, στη διάρκεια της αξιολόγησης αποπειράται κυρίως η αποτίμηση των δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά καθώς και τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκειά τους. Επιπλέον, ενδεικτικά προτείνονται πιθανές δραστηριότητες για την επέκταση του σεναρίου είτε ψηφιακά, είτε συμβατικά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το προτεινόμενο σενάριο επιδιώκει να δώσει στους μικρούς μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, ν' αναγνωρίσουν και να εκφράσουν βασικά συναισθήματα και να τα συνδέσουν με χρώματα και έργα τέχνης αναπτύσσοντας τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και τον προφορικό τους λόγο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στη γωνιά της ομάδας όπου βρίσκεται κι ο υπολογιστής της τάξης.
Αναγνώριση συναισθημάτων και προσωπικά βιώματα
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στη γωνιά της ομάδας όπου βρίσκεται κι ο υπολογιστής της τάξης.
Σύνδεση συναισθημάτων με λέξεις και χρώματα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια [γωνιά της ομάδας] και στη γωνιά των υπολογιστών [όπου τα παιδιά θα εργαστούν σε ζευγάρια ή ατομικά]
Συναισθήματα και Τέχνη
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στη γωνιά της ομάδας για το μέρος της συζήτησης και στη γωνιά των υπολογιστών για ατομική εργασία σε μετέπειτα χρόνο
Αξιολόγηση - Προτάσεις επέκτασης
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στην ολομέλεια [γωνιά της ομάδας] και στη γωνιά των υπολογιστών [όπου τα παιδιά θα εργαστούν σε ζευγάρια ή ατομικά]
Διδακτικοί Στόχοι
Να παρατηρήσουν τα νήπια εικόνες ανθρώπων και ν' αναγνωρίσουν ποιο συναίσθημα βιώνουν
Να αναγνωρίζουν τις λέξεις ΧΑΡΑ, ΛΥΠΗ, ΘΥΜΟΣ, ΦΟΒΟΣ
Να μοιραστούν προσωπικά βιώματα χαράς, λύπης, θυμού ή φόβου
Να συνδέσουν τα τέσσερα αυτά συναισθήματα με συγκεκριμένα χρώματα και να κάνουν συμβολισμούς
Να σκεφτούν δημιουργικά μερικά έργα τέχνης εκφράζοντας τα συναισθήματα που τους γεννούν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
συναισθήματα, δημιουργική σκέψη, φαντασία, τέχνη, λέξεις, χρωματικοί συμβολισμοί, προφορικός λόγος,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, σύνδεση με διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.