Κάνω το σχολείο μου πράσινο

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο θέμα ανήκει και χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο το άμεσο περιβάλλον των εκπαιδευομένων του Β΄ κύκλου σπουδών ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον αφορά στο σχολείο τους, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους, εφόσον αφορά στην περιβαλλοντική αειφορία. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του project είναι αφενός μεν η κατανόηση του όρου «αειφόρο σχολείο» από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους του Β΄κύκλου σπουδών ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, αφετέρου η υλοποίηση δράσεων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του σχολείου για το καλό του περιβάλλοντος (προσπάθεια χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και πράσινου «τοπίου» κ.α.).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συγκρότηση ομάδων και οργάνωση εργασιών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Βιβλιογραφική μελέτη
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Βιβλιοθήκη και εργαστήριο Πληροφορικής
Συλλογή πληροφοριών από διαδίκτυο και συνέντευξη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής και σχολική αίθουσα
Συνέντευξη με τους εργαζόμενους στο κυλικείο
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Κυλικείο ΣΔΕ και εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση των εργασιών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν βιωματικά το πράσινο σχολείο και να κατανοήσουν πως λειτουργεί
Οι εκπαιδευόμενοι να ευαισθητοποιηθούν για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας στην τοπική κοινωνία
Οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν και να κρίνουν την ποιότητα ζωής μέσα στην πράσινη σχολική μονάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
πράσινο σχολείο, Αειφόρος Ανάπτυξη, εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινο κυλικείο, πράσινη ταράτσα,
Υλικοτεχνική υποδομή
προτζέκτορας, Η/Υ, κασετόφωνο συνέντευξης, φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.