ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας ένα ήδη γνωστό σε αυτούς λογισμικό προσομοίωσης κυκλωμάτων, να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των βασικών μεγεθών (τάση- ένταση- αντίσταση), στη βασική συνδεσμολογία αντιστάσεων σειράς. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές θα γνωρίσουν τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος όταν αυτό αποτελείται πάνω από δύο αντιστάσεις (καταναλωτές).

Η προσθήκη ενός καταναλωτή, στο γνωστό τους απλό κύκλωμα, επιφέρει κάποιες αλλαγές στην τάση αλλά κυρίως στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν αυτές τις διαφορές που προκύπτουν και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από διαδικασία λογικής σκέψης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος (σύνδεση σειράς)
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Καταγραφή μετρήσεων (Τάσης - Ρεύματος-Αντίστασης)
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Συζήτηση μεταξύ ομάδων βάση των καταγραφών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διεξαγωγή σχέσεων που διέπουν το κύκλωμα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αναστοχασμός - Αξιολόγηση
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξοικειωθούν με τη μελέτη του κυκλώματος που προσομοιώνεται στο λογισμικό (σύνδεση σειράς)
Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ολική αντίσταση κυκλώματος)
Να μελετούν τη σχέση που διέπει την ολική αντίσταση κυκλώματος (συνδεσμολογία σειράς)
Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
Να αναπαριστούν συμβολικά ένα κύκλωμα και να προσδιορίζουν τις επιμέρους τάσεις του κυκλώματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
αντίσταση, συνδεσμολογία σειράς, ολική αντίσταση κυκλώματος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΙΡΑΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).